Dla wysokości podatku od sprzedaży liczy się wartość rynkowa, a nie ustalona przez strony

Piotr Szulczewski 13.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Choć strony mogą dowolnie ustalać wartość przedmiotu sprzedaży, to podatek od niej płacony jest od wartości rynkowej, nawet jeśli jest ona niższa lub wyższa od tej wskazanej w zawartej umowie.

Dla wysokości podatku od sprzedaży liczy się wartość rynkowa, a nie ustalona przez strony

Źródło: YAY foto

Strony muszą również wiedzieć, że wartość rynkowa ustalona musi być na dzień sprzedaży (czynność konsensualna, data podpisania umowy, uzgodnienia wszelkich jej warunków). Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania sprzedaży, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli strony zawierają umowy przedwstępne lub decydują się wydać towar w terminie późniejszym niż data zawarcia umowy przyrzeczonej, to i tak data sprzedaży będzie decydująca co do ustalenia składu rzeczy (stan przynależności, części składowych itp.) oraz jej ceny rynkowej.

Przykład

Podatnik zawarł umowę przedwstępną sprzedaży samochodu oraz uzyskał do dnia zawarcia umowy samochód do użytkowania. W trakcie użytkowania wystąpiła kolizja obniżająca wartość auta. Wyceny dokonać należy na dzień sprzedaży, według niższej ceny.

Jeżeli między datą podpisania umowy przedwstępnej, zobowiązującej do sprzedaży, a datą dokonania czynności, nastąpi zmiana w stanie lub jakości sprzedawanej rzeczy, wyceny dla celów podatkowych dokonywać należy na dzień sprzedaży.

Deklaracje PCC

Podatnik posiada 14 dni na zgłoszenie sprzedaży do urzędu skarbowego (zgłoszenia dokonuje nabywca, kupujący). Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Piotr Szulczewski, PIT.pl