Dla celów podatkowych potwierdź swój adres na 31 grudnia

Piotr Szulczewski 07.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Ustalenie adresu zamieszkania osoby rozliczającej deklarację podatkową stanowi istotny element, który decydować będzie o prawidłowej wysyłce zeznania podatkowego oraz ustaleniu wartości rocznego podatku do zapłaty.

Dla celów podatkowych potwierdź swój adres na 31 grudnia

Źródło: YAY foto

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie roku wpływać może przede wszystkim na naliczanie różnej wartości kosztów uzyskania przychodów. Dla pracowników zamiejscowych koszty te przysługują w wysokości podwyższonej, jeżeli nie otrzymują oni dodatku za rozłąkę. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku, podatnik powinien poinformować o tym płatnika, który dokonuje odpowiedniej zmiany w zakresie naliczanych zaliczkach na podatek. Za miesiące, w których pracownik pozostawał zatrudniony poza miejscowością, w której zamieszkiwał i nie dostawał dodatku za rozłąkę, przysługują mu koszty podwyższone.

Zmiana miejsca zamieszkania a zamiana organu podatkowego

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Taki też organ należy wskazać w zeznaniu podatkowym wysyłanym czy to tradycyjnie, czy to w formie elektronicznej. Nie należy natomiast sporządzać kilku rozliczeń podatkowych – do każdego z organów podatkowych właściwych dla podatnika w danym roku.

Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. Również tę właściwość ustalić należy na ostatni dzień roku – 31 grudnia 2015 r.

W zakresie kosztów podatkowych w zeznaniu podać należy natomiast łączną wartość kosztów ryczałtowych, wynikających z sumowania poszczególnych miesięcy pracy – zarówno tych, w których pracownik był zatrudniony jako miejscowy, jak i jako osoba zamiejscowa.

Piotr Szulczewski, PIT.pl