Deklaracja roczna PIT dopiero po 15 lutego. Termin na zwrot PIT 2018 dla wybranych tylko 45 dni

Piotr Szulczewski

Rozliczenie podatkowe w 2019 r. zostanie znacząco zmodyfikowane i przesunięte w czasie. Nadal warto składać deklaracje PIT, ale okres rozliczeń rocznych zacznie się od 15 lutego i trwać będzie do 30 kwietnia. Deklaracje złożone przed tym terminem będą uznawane za ważne, ale dla celów zwrotu podatku – liczyć się będą tak, jakby złożono je 15 lutego.

Zmiana okresu rozliczeń podatku dochodowego wynika z przepisów ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma zastosowanie do przychodów za rok 2018. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami:

„Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym”.

Powyższa zmiana terminu zbiega się w czasie z terminem udostępniania deklaracji podatkowych dla części podatników w usłudze Twój e-pit. Osoby rozliczający się na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 będą mogli właśnie od 15 lutego korzystać z przygotowanej dla nich deklaracji, udostępnianej w portalu podatkowym. Pozostali, którzy wolą rozliczyć się poza urządzeniem proponowanym po raz pierwszy przez Ministerstwo Finansów, będą mogli samodzielnie przygotować swoje deklaracje podatkowe tak samo, jak w latach poprzednich. Pozostali podatnicy, korzystający z innych deklaracji niż PIT-37 i PIT-38 - rozliczą deklaracje elektronicznie lub w tradycyjnej formie. Wszystkich ich jednak obowiązuje termin początku sezonu rozliczeń – 15 lutego.

Termin na zwrot podatku 2018 – 45 dni przy rozliczeniach elektronicznych

Różnica w stosunku do roku poprzedniego polega na terminie, w jakim organ skarbowy obowiązany jest zwrócić nadpłacony podatek, wykazany w zeznaniu PIT. Jeśli podatnik:

  • Samodzielnie rozliczy się elektronicznie – termin ten wynosi maksymalnie 45 dni, liczonych od 15 lutego 2019 r.,
  • Samodzielnie rozliczy się w usłudze „Twój e-PIT” i zaakceptuje przygotowaną tam deklarację  -  termin ten wynosi maksymalnie 45 dni, liczonych od 15 lutego 2019 r.,

Najkrótszy termin na zwrot będzie obejmował te wszystkie osoby, które rozliczą się dokładnie 15 lutego. W przypadku bowiem wcześniej składających rozliczenie – organy i tak 45 dni liczą od tej daty, a nie od terminu złożenia rocznej deklaracji podatkowej. W przypadku natomiast tych, którzy złożą zeznanie po 15 lutego – 45 dni na zwrot podatku liczony jest od daty dostarczenia deklaracji, czyli daty późniejszej niż 15 luty 2019 r.

W najgorszej sytuacji będą osoby, które zdecydują się w ogóle składać samodzielnie deklaracji PITzwrot podatku otrzymać bowiem mogą zgodnie z przepisami nawet 14 czerwca. Osoby, które natomiast decydują się na rozliczenie 15 lutego muszą uzyskać zwrot nie później niż 1 kwietnia 2019 r. 

Elektronicznie szybciej niż w formie drukowanej

Inny termin zwrotu nadpłaconego podatku obowiązywać będzie podatników rozliczających się tradycyjnie na papierze. W ich przypadku termin zwrotu to 3 miesiące, liczone od 15 lutego albo od dnia złożenia deklaracji – jeśli zostanie ona dostarczona w terminie późniejszym niż 15 luty.

Ryczałtowcy uprzywilejowani. Zwrot z PIT-28 wcześniej niż z innych deklaracji

W przypadku rozliczających się elektronicznie na PIT-28, Pit-16A, PIT-19A – dla deklaracji złożonych elektronicznie obowiązuje termin 45 dni na zwrot podatku. Nie ma jednak w 2019 r. zastosowania zasada, że termin ten zaczyna biec od 15 lutego. W tych przypadkach zatem organy podatkowe będą miały 45 dni od daty faktycznego przekazania deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Jeżeli jednak formularze te złożone będą inaczej niż przez Internet – termin również się wydłuża – na zwrot organ będzie miał aż 3 miesiące liczone od daty przekazania deklaracji podatkowej.