Darowiznę od najbliższych trzeba zgłosić

06.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

Darowizny pieniężne otrzymane od osoby zaliczanej do grona najbliższych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do grona tych osób zalicza się osoby enumeratywnie wymienione w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Grupa ta stanowi I grupę podatkową, z wyłączeniem teściów, zięcia i synowej, w związku z czym przyjęło się określać te osoby mianem tzw. zerowej grupy podatkowej.

Zastosowanie tego zwolnienia podmiotowego nie następuje z mocy prawa, gdyż niezbędne jest spełnienie jednej, bądź w przypadku środków pieniężnych dwóch przesłanek. Obdarowany powinien w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w przypadku umowy w innej formie z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

 
Wartość spadku dla celów podatku

Gdy przedmiot darowizny obliguje do złożenia oświadczeń obu stron w szczególnej formie, obowiązek podatkowy powstanie w momencie złożenia takich oświadczeń.

Drugi warunek do spełnienia przez obdarowanego odnosi się do sytuacji, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, a wartość świadczeń od tej samej osoby w okresie 5 lat przekracza kwotę zwolnienia z podatku w wysokości 9.637,00 zł, obdarowany ma obowiązek udokumentować otrzymanie darowizny w formie dowodu przekazania środków na rachunek płatniczy. Transfer tych środków może zostać dokonany również na rachunek inny niż płatniczy – w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
 

Deklaracje dla podatku od spadków i darowizn

W przypadku, gdy obdarowany nie posiadał wiedzy o otrzymaniu darowizny, sześciomiesięczny termin na zgłoszenie zaczyna biec od momentu, w którym obdarowany dowiedział się o nabyciu własności rzeczy bądź praw majątkowych. Jednakże fakt późniejszego powzięcia wiadomości o otrzymaniu darowizny musi być przez podatnika uprawdopodobniony. Uprawdopodobnienie nie jest tożsame pojęciu udowodnienia, a więc nie ma obowiązku dowodzić tej okoliczności ponad wszelką wątpliwość. Ustawodawca wskazał, iż wystarczającą formą będzie wskazanie tej okoliczności z uprawdopodobnieniem jej prawdziwości.

Brak spełnienia wyżej wymienionych przesłanek dotyczących zwolnienia spowoduje brak możliwości jego zastosowania. Powstanie on w przypadku zarówno, gdy nie spełnione zostaną obie przesłanki, a więc zgłoszenie i udokumentowanie otrzymania przelewów, jak również tylko jedna z nich. Ponadto, uchybienie sześciomiesięcznemu terminowi także będzie powodować niemożliwość skorzystania ze zwolnienia. Gdy podatnik nie spełni warunków do zastosowania tego zwolnienia podmiotowego, będzie on zobowiązany do opodatkowania danej darowizny na zasadach ogólnych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenie darowizny następuje na urzędowym formularzu SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Mateusz Teodorczuk
Konsultant Prawno-Podatkowy Russell Bedford Poland Sp. z o.o.