Czynności zwolnione z VAT: dostawa terenów niezabudowanych. Zmiany VAT kwiecień 2013

Piotr Szulczewski

Zobacz wszystkie zmiany VAT z kwietnia 2013 roku

  1. Drukowane materiały reklamowe, próbki, prezenty o małej wartości
  2. Nieodpłatne przekazanie towarów

19.12 Czynności zwolnione z VAT: dostawa terenów niezabudowanych. Zmiany VAT kwiecień 2013

Od kwietnia 2013 r. zmianie ulegają zasady dotyczące terenów niezabudowanych. Zmiana ulega przede wszystkim na wprowadzeniu definicji terenów niezabudowanych.

Tereny niezabudowane inne niż budowlane – zmiany kwiecień 2013

Do końca marca 2013 r.

Od kwietnia 2013 r.

Zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę.

Zwalnia się dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Od kwietnia 2013 r. za tereny budowlane uznaje się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z:

  • Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • W przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku braku powyższego planu co do gruntu oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę – zastosować należy zwolnienie z podatku VAT.

Zmiana ma za zadanie ujednolicić zasady zwolnień tych terenów – kupno gruntu nie może być arbitralnie uznane za przeznaczone pod zabudowę w przypadku braku odpowiednich planów lub decyzji administracyjnych.

Uwaga

Dotychczas sądy i organy skarbowe szukały podstaw stosowania zwolnienia z VAT w ewidencji gruntów i budynków lub studium zagospodarowania terenu. NSA w wyroku z 17 stycznia 2011 r., sygn. akt I FPS 8/10 wskazał: "W związku z tym, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest źródłem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 89, poz. 717, ze zm.) nie może ono stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.) przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla klasyfikacji terenu niezabudowanego, wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy."

Piotr Szulczewski
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD