Czwarty pakiet deregulacyjny namiesza w podatkach

Piotr Szulczewski 12.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów zajmuje się propozycjami zmian deregulujących przepisy, znoszących bariery biurokratyczne i mających na celu uproszczenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Dotyczą one m.in. limitu kilometrówki, zniesienia obowiązku uzyskania VAT-R, uczynienia polskich portów konkurencyjnych podatkowo w stosunku do niemieckiego Hamburga, czy ustalenia nowego systemu rozliczania zaliczek w podatku dochodowym.

Zgodnie z opisem projektu, dostępnym na stronach Ministerstwa Gospodarki, priorytetami jego wprowadzenia są:

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

  • Zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie - co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych (innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna) niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Proponowane rozwiązanie sprzyjać będzie znacznemu ograniczeniu czasu przeprowadzania kontroli, a w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę. Skutkiem proponowanych zmian będzie zwiększenie wolumenu odpraw celnych ostatecznych dokonywanych w Polsce.
  • Zniesienie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorców obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - za potwierdzenie to początkujący przedsiębiorca musi zapłacić 170 zł. Po zmianie potwierdzenie dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Obecnie podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT. Opłacie skarbowej podlega więc czynność „potwierdzenia rejestracji”. Usunięcie opłaty skarbowej dokonywanej przed rejestracją obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej.
  • Wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych – korzystających z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu - na gruncie obecnych przepisów, Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, czyli de facto jeżeli świadczona jest w celu promowania kancelarii. Jednak podstawowym celem pomocy pro bono nie powinno być pozyskiwanie nowych klientów, tylko bezinteresowna pomoc udzielana najsłabszym. Powyższe stanowisko nie obejmuje sytuacji, w których pomoc nie jest udzielana w celach związanych z promocją kancelarii. Zmiana powinna przełożyć się więc na większą dostępność bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych.
  • Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskiwania świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) organizowanym przez pracodawcę - niejednokrotnie w związku z brakami kadrowymi w najbliższym otoczeniu inwestycji, przedsiębiorcy decydują się na dowóz pracowników z sąsiednich miejscowości, w których część mieszkających tam osób bezrobotnych gotowa jest podjąć pracę, w sytuacji, gdy pracodawca zapewni im dojazd do pracy. Wprowadzenie zwolnienia podatkowego w tym zakresie pobudzi aktywność inwestycyjną przedsiębiorców oraz będzie zachęcać do zatrudniania osób bezrobotnych, z miejscowości oddalonych od zakładu pracy. Ponadto dzisiejszy przepis generuje nieproporcjonalne obowiązki biurokratyczne - dla przedsiębiorców jako płatników - związane z ewidencjonowaniem czasu, długości i trasy przejazdu do celów podatkowych (PIT).
  • Zniesienie obowiązku płatnika składek do dokonywania sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS za poprzedni rok w miesięcznych raportach imiennych - obowiązek ten stanowi dodatkowe i zbędne obciążenie dla przedsiębiorców, jednocześnie jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł. Płatnik składek przekazując do ZUS dane jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zawarte w nich informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz, że płatnik składek jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu przekazania nieprawdziwych danych lub ich zatajenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych raportach płatnik składek we własnym zakresie jest zobowiązany do złożenia raportów korygujących. Taki sam obowiązek powstaje w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS lub w wyniku reklamacji ubezpieczonego, który otrzymał informację o stanie indywidualnego konta w ZUS.
  • Wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego - wprowadzenie na gruncie akcyzy instytucji Akcyzowej Informacji Taryfowej - na wzór występujących w prawie celnym WIT-ów - ma na celu umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej tych wyrobów i samochodów. Instytucja ta pozwoli podmiotom gospodarczym uzyskać większą pewność w obrocie gospodarczym oraz ułatwi podmiotom posiadającym Akcyzową Informację Taryfową relacje z organami podatkowymi.
  • Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę - umożliwienie zatrudnienia pracownika przyjmowanego do pracy przez nowego pracodawcę, na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym. W ostatnim czasie pracownicy bardzo często zmieniają pracodawcę, dlatego tak ważne jest, aby zminimalizować koszty administracyjne, które się z tym wiążą. Aktualnie przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, również w sytuacji, gdy pracownik będzie miał takie same obowiązki.
  • Rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń na rzecz przedsiębiorców przez NFOŚiGW oraz umożliwienie udzielania poręczeń przez wojewódzkie FOŚiGW - zmiana ułatwi dostęp przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW oraz wojewódzkich FOŚiGW, co powinno przełożyć się na wzrost aktywności gospodarczej,
  • Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO – propozycja mająca na celu wsparcie konkurencyjności polskich portów morskich. Odejście od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT – dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie transakcji, w których AEO działają we własnym imieniu i na własną rzecz. Po wprowadzeniu tej zmiany przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Wprowadzenie postulowanej zmiany poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki, gdyż zwiększy liczbę odpraw dokonywanych w Polsce oraz przyciągnie dodatkowe ilości ładunków przechodzących przez polskie porty morskie.

Projekt w aktualnej jego wersji dostępny jest na stronach RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/70340

Piotr Szulczewski,
PIT.pl