Pobierz e-pity 2019

Cesja książeczki mieszkaniowej bez podatku

30.08.2010 11:00 (aktualizacja: )

1 kwietnia 2010 r. została zawarta nieodpłatna umowa cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej pomiędzy podatniczką a jej ojcem. Poza zawartą umową cesji nie spisywano innych dokumentów, np. aktu notarialnego, umowy darowizny czy umowy sprzedaży. Podatniczka zastanawia się, czy skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, ponieważ książeczkę mieszkaniową otrzymała drogą cesji w ramach najbliższej rodziny.

Odpowiedzią na pytanie podatniczki zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 10.08.2010 r., sygn. IPPB2/436-198/10-4/AF.

Oran stwierdził, że umowę cesji można uznać jako darowiznę, jeżeli posiada ona cechy darowizny, tzn. oświadczenie darczyńców o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

A co za tym idzie, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (t. j. 9.637 zł) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W przypadku, gdy umowa cesji nie miała charakteru umowy darowizny na podatniczce nie ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.

Umowa cesji książeczki mieszkaniowej zawartej między podatniczką a jej ojcem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem nie została zawarta umowa darowizny.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przedmiotowej sprawie znalazłoby zastosowanie w przypadku, gdyby umowa cesji miała charakter umowy darowizny i wtedy na podatniczce ciążyłby obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

Anna Pokrywczyńska 
VAT.pl & PIT.pl