Pobierz e-pity 2019

Brak kodu PKD w ewidencji a rozliczenie podatku

09.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

09.12 Brak kodu PKD w ewidencji a rozliczenie podatku

Każdy przedsiębiorca rejestrując działalność gospodarczą zobowiązany jest wskazać przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Również dokonując zmiany rodzaju działalności lub dodając nowe obszary zobowiązany jest do aktualizacji danych. Często jednak przedsiębiorcy zapominają o tym obowiązku i dokonują sprzedaży towarów lub usług, których nie określili jako przedmiotu prowadzonej działalności. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość czy zachowanie sprzedawcy, który wystawia fakturę z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, w stosunku do których nie posiada stosowanego wpisu kodu PKD, nie spowoduje powstania negatywnych konsekwencji podatkowych zarówno po jego stronie, jak i po stronie nabywcy.
 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wydaje się, że określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z kodami PKD ma znaczenie głównie ewidencyjne. W myśl bowiem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą zobowiązane są do rejestracji działalności poprzez złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warunki, jakie musi spełniać wniosek do CEIDG, są określone ustawowo. Jednym z nich jest określenie przez przedsiębiorcę przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy po rejestracji zmienią się dane zamieszczone we wniosku (w tym kody PKD dla wykonywanej działalności), przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Dane te są również wykorzystywane dla celów statystycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 591 z późn. zm.). Wskazane dane powinny zatem odzwierciedlać stan faktyczny, a w przypadku ich zmiany należy dokonać ich modyfikacji składając stosowny wniosek. Oznacza to, że możliwe jest podjęcie określonych czynności przez przedsiębiorcę mimo, że nie zgłosił on danego rodzaju działalności do odpowiedniego rejestru, jednakże powinien on w stosownych terminach dokonać aktualizacji informacji zawartych w rejestrach.

Brak wpisu kodu PKD odpowiadającego rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej stanowi zatem po stronie sprzedawcy uchybienie obowiązkom administracyjnym, jednakże co do zasady nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. W szczególności niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych nie powoduje, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności w tym zakresie. Niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych nie powoduje również, że dana transakcja będzie nieważna. Będzie ona w świetle prawa skuteczna, a jedynie osoba, która nie wypełniła ciążącego na niej obowiązku może podlegać odpowiedzialności wynikającej z właściwych przepisów. Jednocześnie należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedawcy przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej są przede wszystkim kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one faktycznie otrzymane. Powoduje to, że mimo braku wpisu odpowiedniego kody PKD w przedmiocie działalności powstanie u sprzedawcy kwota należna, która będzie stanowiła dla niego przychód. Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że brak stosownego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej może na gruncie ustawy o PIT powodować problem z przypisaniem przychodu do odpowiedniego źródła. Przykładowo zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o PIT do przychodów z kapitałów pieniężnych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, o ile następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przy spełnieniu tej przesłanki przychody takie pochodzą ze źródła działalność gospodarcza. Organy podatkowe zazwyczaj wiążą ten warunek z wykazaniem w ramach przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy (spółki) kodu PKD 64-99-Z. Kod ten dotyczy „pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”.

Natomiast w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę wystawioną przez przedsiębiorcę z tytułu wykonania usługi, których nie określił on wcześniej w PKD zdarza się, że niektóre organy podatkowe odmawiają prawa do odliczenia. Pogląd ten nie zasługuje jednak na aprobatę, gdyż nie znajduje on oparcia w aktualnym brzmieniu przepisów ustawy o VAT. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje ogólna zasada zgodnie z którą podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepisy ustawy o CIT stanowią natomiast, że możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest ściśle powiązana z tym, czy wydatki te służą zabezpieczeniu bądź zachowaniu źródła przychodów. Ustawa w żadnym miejscu nie odnosi się do poprawnego określenia przedmiotu działalności. Tym samym organy podatkowe nie powinny kwestionować wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu na podstawie tego, iż sprzedawca nie zaktualizował danych dotyczących przedmiotu działalności (kodów PKD).

Jarosław Włoch
Radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.