Bezterminowe certyfikaty rezydencji będą wreszcie bezpieczne

Piotr Szulczewski 16.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zmiany w podatku PIT i CIT obejmą m.in. zasady uznawania certyfikatów rezydencji. Mają one za zadanie wyeliminować wątpliwości, które do tej pory utrudniały akceptację certyfikatów zagranicznych w Polsce.

Certyfikaty rezydencji nabierają coraz większego znaczenia ze względów na doprecyzowanie zasad, co do opodatkowania u źródła wpłat z tytułu dywidend i niektórych udziałów w zysku, należności licencyjnych, odsetek czy praw autorskich. W takim przypadku płatnik pobiera co do zasady stawkę wynikającą z przepisów krajowych (co do zasady zatem 19 lub 20%, w zależności od rodzaju przychodu). Zastosowanie niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

paradise

źródło: Thinkstock

Problematyczne na gruncie dotychczasowych regulacji było stosowanie certyfikatów rezydencji w przypadku, gdy zagraniczny certyfikat rezydencji nie zawiera okresu ważności, a jedynie datę jego wydania. Organy podatkowe były przeciwne interpretacji, by certyfikat taki był wiążący i ważny aż do momentu zmiany stanu faktycznego, który był nim potwierdzany.

Zgodnie z nowelizacją wątpliwości te zostaną wyeliminowane. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania go nowym certyfikatem rezydencji. Odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej w przypadku nieprzedstawienia takiego certyfikatu ponosi podatnik.

Natomiast odpowiedzialność płatnika wystąpi ponownie jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku dostarczenia certyfikatu rezydencji. W związku z tym płatnik musi sprawdzać wystawiane przez podmiot zagraniczny dokumenty pod kątem modyfikacji danych przedstawionych mu w certyfikacje rezydencji.

Zmiany mają zastosowanie również do certyfikatów bez okresu ważności, wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W takim przypadku płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia wydania tego certyfikatu.

Nadal akceptowalne natomiast będą certyfikaty rezydencji wydawane na czas określony. Zasady ich stosowania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie ulegają zatem modyfikacji.

Zapowiadane zmiany wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji – ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Piotr Szulczewski, PIT.pl