Pobierz e-pity 2019

Bez badania technicznego pojazdu nie można odliczyć pełnego VAT

Piotr Szulczewski 13.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Bez badania technicznego pojazdu nie można odliczyć pełnego VAT

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nowe przepisy ustalające zasady odliczania podatku od pojazdów firmowych nie pozwalają odliczyć pełnego VAT, jeżeli pojazd nie posiada wykonanego badania technicznego.

W interpelacji numer 28072 Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, co do zasady, przysługuje tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Pojazdami, które ustawowo zostały uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, są pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Badania techniczne auta a odliczenie VAT
Źródło: Thinkstock

Spełnienie wymagań technicznych dla wskazanych pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia, jak również dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań.

 

Samochody ze 100% odliczeniem VAT – wykorzystywane wyłącznie do
prowadzonej działalności gospodarczej

Zaświadczenia wydane do dnia 31 marca 2014 r. dla pojazdów, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van zachowują bowiem swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT. Natomiast inne pojazdy wymagają dokonania ponownego badania technicznego. Tak więc w przypadku tzw. pojazdów wielozadaniowych i vanów nie ma obowiązku przeprowadzania ponownego badania technicznego. Natomiast w przypadku pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 9 pkt 1b i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług badanie takie musi być przeprowadzone z uwagi na zmianę katalogu pojazdów, w którym mieściły się te pojazdy.

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów

Konsekwencje braku badania technicznego

Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed dniem 1 lipca 2014 r. Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed dniem 1 lipca 2014 r. doszło do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży (art. 9 ust. 2 ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r.).

W przypadku niewykonania dodatkowego badania technicznego w wyżej wskazanym terminie uznaje się, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. pojazd nie mieści się w katalogu pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję ustawowo uznawane są za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to, że już od dnia 1 kwietnia 2014 r. w stosunku do takiego pojazdu zastosowanie znajdą zasady ogólne.

Piotr Szulczewski
VAT.pl