Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będzie zwolnienie z podatku stypendiów Erasmus na lata kolejne

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów przedłuża okres, przez który korzystać będzie można z zaniechania poboru podatku dochodowego z tytułu środków wypłacanych w ramach programów wymiany akademickiej Erasmus. Program cieszy się dużą popularnością, stąd w kolejnych latach możliwe będą wyjazdy naukowe za granicę, których finansowanie nie będzie zmuszało do zapłaty podatku dochodowego.

Zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęte zostaną dochody z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne:

  • na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”,
  • przyjeżdżające do Polski z krajów partnerskich programu, tj. krajów innych niż kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz krajów kandydujących do Unii Europejskiej (Turcja i Republika Macedonii).

 

<< PIT roczny studenta - PITy roczne 2017 - PIT studenta za 2017 rok>>

 

Środki objęte zaniechaniem poboru przeznaczone mogą być na wyjazdy zagraniczne (mobilność) studentów i pracowników uczelni, a także kadry i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół prowadzących kształcenie zawodowe, kadry i wychowanków placówek oświatowych (młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno wychowawczych), kadry przedszkolnej, młodzieży uczestniczącej w projektach edukacji pozaformalnej oraz osób zajmujących się edukacją pozaformalną młodzieży i niezawodową edukacją dorosłych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organów administracji rządowej prowadzących szkoły, przedstawicieli kuratoriów oświaty, przedstawicieli niepublicznych podmiotów prowadzących szkoły, pracowników.

 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.poz. 2190), na podstawie którego zaniechaniem poboru podatku objęto dochody z tytułu stypendiów na wyjazdy wyłącznie do końca 2018 r.

 

<< Wakacyjną pracę za granicą należy rozliczyć w Polsce >>

 

Zwolnienie dla uczestników Erasmus ponad wartość diet

W efekcie od 2019 r. obowiązywać będą dwie podstawy zwolnienia. Po pierwsze będzie to  obecnie funkcjonujące już zwolnienie z podatku, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy PIT. Stanowi ono podstawę prawną do tego, by nie pobierać podatku od stypendiów osób przebywających za granicą (stypendiów wyjazdowych),  jednak wyłącznie do wysokości diet określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Po drugie będzie to nowy akt prawny, który zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie pozwalające na niepobieranie podatku ponad powyższy limit.

 

Dodatkowa podstawa niepobierania podatku ustalana jest głównie z uwagi na wysokość niektórych stypendiów otrzymywanych przez uczestników będących pracownikami uczelni bądź z obszaru oświaty i wychowania, gdzie stypendia obliczane są w oparciu o stawki dzienne, a nie miesięczne (jak w przypadku studentów), brak zaniechania poboru podatku oznaczałby konieczność opodatkowania części stypendiów przekraczających kwotę zwolnioną na postawie przepisu ustawowego.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów programu „Erasmus+” uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.