Pobierz e-pity 2019

Będzie zmiana w ujmowaniu korekt w PIT i CIT

Piotr Szulczewski 26.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Będzie zmiana w ujmowaniu korekt w PIT i CIT

Na datę ujęcia korekty w księgach podatkowych wpływ będzie miał termin, w jakim zostanie ona ujęta dla celów podatku VAT. W konsekwencji zatem planowana jest modyfikacja obecnych zasad ujmowania korekt, zarówno w przychodach, jak i kosztach podatkowych przedsiębiorcy.

Zmianę zasad zakłada projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. W art. 2 i 3 projektu odnaleźć można nowe przepisy dotyczące korygowania przychodów i kosztów.

Proponowane zasady korekty przychodów

Zgodnie z proponowanymi zasadami, korekty przychodu, zaksięgowanego na podstawie wystawionej faktury (rachunku) lub na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), spowodowanych:

  • udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen;
  • zwrotami towarów i opakowań;
  • zwrotami nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  • zwrotami kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,

- dokonywać będzie się w miesiącu, w którym wystawiono fakturę korygującą (rachunek korygujący).

Podatnik będzie musiał jednak kontrolować, podobnie jak ma to obecnie miejsce w podatku VAT, kwestię posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta dokumentu korygującego. Korekty w podatku PIT dokonywać będzie można pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach potwierdzenie to nie będzie możliwe (m.in. eksport, WDT, dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca albo potwierdzona, udokumentowana próba nieudanego doręczenia dokumentu korygującego).

Ujmowanie korekt w kosztach, PIT, CIT
Źródło: Thinkstock

Jeżeli podatnik nie dokona korekty w powyższym terminie, wystawiona faktura korygująca (rachunek korygujący) upoważnia podatnika do dokonania korekty przychodu w miesiącu, w którym podatnik to uprawnienie nabył.

Brak jest propozycji co do korekt podwyższających wartość przychodu. Należy przyjąć zatem, że w tym przypadku zastosowanie znajdą zasady dotychczasowe.

Te same zasady ujmowania korekt przychodów dotyczyć mają podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i ewidencję przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Proponowane zasady korekty kosztów

Projekt zakłada również postępowanie u nabywcy towarów lub usług, którego korekta dotyczy powyższych przypadków obniżenia kosztu wskazanego na fakturze lub w innym dokumencie.

Korekty poniesionego kosztu uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu, w którym otrzymano fakturę korygującą (rachunek korygujący). Jeżeli podatnik nie dokonał korekty w terminie określonym w zdaniu pierwszym, podatnik obowiązany jest dokonać korekty w miesiącu powstania obowiązku korekty.

Projekt nie wskazuje natomiast postępowania w przypadku podwyższenia korektą zaksięgowanego dotychczas kosztu.


Obecne rozwiązania w zakresie korekty kosztów i przychodów

Obecnie przepisy nie wskazują jasnych zasad ujmowania korekt zapisów zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Określają one jedynie, że korekty oznaczane powinny być kolorem czerwonym lub znakiem minus.

Zgodnie z przyjętymi w praktyce zasadami, korekty ujmować należy wstecznie, jeśli podwyższają one wartość przychodu lub obniżają kwotę kosztów chyba, że wynikają z bieżących zdarzeń (np. zwrot towaru, skonto).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl