Będzie nowa stawka podatku 2% od sprzedaży produktów własnych

Piotr Szulczewski 10.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 2016 r. dopuszczalne będzie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Do tego typu przychodów zastosowanie znajdzie ryczałtowa stawka 2% pobierana od przychodu podatnika.

Będzie nowa stawka podatku 2% od sprzedaży produktów własnych

Źródło: YAY foto

Opodatkowaniu jako tzw. przychody z innych źródeł podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych (za taki produkt uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy) i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Warunki zastosowania preferencyjnej stawki

Aby zastosować stawkę 2%, sprzedaż musi odbywać się poza działalnością gospodarczą, czyli w ramach tzw. innych źródeł przychodów. W efekcie dopełnić należy następujących warunków:

  • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  • sprzedaż następuje wyłącznie:
    • w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
    • na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
  • prowadzona jest ewidencja sprzedaży;
  • podatnik nie uzyskał innych przychodów z działalności gospodarczej.

Ograniczeniem pozostaje wartość osiąganych przychodów. Opłacanie ryczałtu możliwe jest jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, a suma przychodów z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. W przypadku natomiast gdy podatnicy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej ryczałt w tym roku mogą opłacać bez względu na wysokość przychodów.

Stawka 2% tylko po złożeniu oświadczenia

Nie można stosować rozliczenia ryczałtowego bez uprzedniego oświadczenia tego faktu organom podatkowym. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pisemne oświadczenie składa nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił zakończenia działalności lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązkowa ewidencja sprzedaży produktów rolnych

Podatnicy prowadzący sprzedaż opodatkowaną 2% podatkiem są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. Należy posiadać ją w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Nie ma natomiast konieczności, by korzystać z wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywać dowody zakupu takich składników majątku, wykorzystywanych w procesie produkcji oraz przy sprzedaży.

Piotr Szulczewski, VAT.pl