Będzie nowa Ordynacja podatkowa

08.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia nowej Ordynacji podatkowej. Przewidują one wprowadzenie wielu zmian, które mają dostosować przepisy do obecnych wymogów podatników i nowych form kontaktu podatnika z organami podatkowymi.

Będzie nowa Ordynacja podatkowa

Źródło: YAY foto

Głównym celem przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeń nowej Ordynacji podatkowej będzie ochrona praw podatnika oraz zwiększenie skuteczności i efektywności wymiaru i poboru po-datków. Złagodzeniu ma ulec rygoryzm przepisów procedury podatkowej wobec podatników, ale także innych podmiotów (płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich).

Procedura konsultacyjna

W nowej Ordynacji podatkowej zostanie uregulowana ogólna procedura konsultacyjna (konsultacyj-no-porozumiewawcza), stanowiąca typ postępowania podatkowego. W ramach tej procedury podatnik oraz organ podatkowy będą mogli w trybie konsultacji dokonać uzgodnień dotyczących przeszłych lub przyszłych rozliczeń podatkowych – przed pojawieniem się ewentualnego sporu. Postępowanie konsultacyjne może być prowadzone pod warunkiem, że w momencie jego wszczęcia nie jest (w tym samym zakresie) prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (przede wszystkim w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego) lub postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, co do istoty. Na przeszkodzie jego wszczęciu nie będzie natomiast występować toczące się lub już zakończone postępowanie w sprawie wydania interpretacji podatkowej (i vice versa). Procedura konsultacyjna będzie pozostawać bez wpływu na możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego wymiarowego.

W postępowaniu konsultacyjnym będą wydawane decyzje podatkowe.

Porozumienie między podatnikiem a organem podatkowym

W ramach nowej procedury podatkowej możliwe będzie zawarcie porozumienia:

  • w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości, co do stanu faktycznego w sprawie (gdy niecelowe, kosztowne lub czasochłonne jest dalsze poszukiwanie dowodów lub dowody w sprawie budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich mocy dowodowej lub poprawności przeprowadzenia),
  • w zakresie określenia wartości przedmiotu opodatkowania lub transakcji;
  • w kwestii zasadności zastosowania ulg w spłacie podatków, rodzaju ulgi, którą należy zasto-sować oraz sposobu jej zastosowania.

Mediacja podatkowa

W postępowaniu podatkowym możliwe będzie przeprowadzenie mediacji. Mediacja będzie stanowić postępowanie szczególne, które wszczynane jest na wniosek jednej ze stron sporu. Jego wszczęcie będzie możliwe na każdym etapie postępowania (tj. w pierwszej lub w drugiej instancji).

Wydłużenie terminu wniesienia odwołania/zażalenia

Termin do wniesienia odwołania ma wynosić 30 dni, a zażalenia 14 dni. Dwukrotne wydłużenie ter-minu zaskarżenia umożliwi lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów odwoła-nia/zażalenia.

Inne proponowane zmiany

W nowej Ordynacji podatkowej wszystkie ulgi w spłacie będą uregulowane w jednym, odrębnym rozdziale.

Zasadą ma być możliwość składania wszelkiego rodzaju oświadczeń i dokumentów drogą elektro-niczną, jeśli tylko ich rodzaj na to pozwala.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

skarbiec.biz