Będzie nowa kategoria urzędów skarbowych dla niektórych podatników

Piotr Szulczewski 24.09.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów wskazało podmioty, dla których właściwość organów podatkowych określać się będzie odmiennie, niż ze względu na miejsce zamieszkania czy siedziby. Ich właściwość określana będzie niezależnie od miejsca wykonywania czynności przez podmiot. 

Będzie nowa kategoria urzędów skarbowych dla niektórych podatników

Źródło: YAY foto

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, o właściwości urzędu skarbowego niektórych podatników decydować będzie wartość ich przychodu netto.  

Jeżeli na podstawie sprawozdania finansowego wyniesie ona co najmniej 3 mln euro, to dojdzie do zmiany tej właściwości. Podstawą ustalenia kwoty może być nie tylko sprawozdanie finansowe, ale także zeznanie podatkowe PIT, CIT, czy deklaracja dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego.  

Trzy kategorie podmiotów objętych zmianami właściwości urzędów skarbowych  

Do kategorii podmiotów, których dotyczy powyższa zasada ustalania właściwości organu skarbowego, zaliczać będzie się podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe, banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.5)) czy jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn.zm.6)). Dla tych podmiotów właściwym na terenie całego kraju będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.  

W przypadku innych podmiotów właściwość organów podatkowych zmienia się i określa ją terytorialnie załącznik do rozporządzenia. Do kategorii podmiotów w ten sposób ustalających właściwość organu podatkowego należeć będą m.in. banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.  

Pozostali podatnicy, tj. osoby fizyczne, z wyłączeniem podatników podatku od spadków i darowizn, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przynależeć będą do określonych organów w zależności od wartości swoich przychodów netto. Jeżeli wyniosą one 

  • co najmniej 50 mln euro ˗ właściwym będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; 
  • co najmniej 3 mln euro i nie przekroczą 50 mln euro ˗ właściwymi będą są naczelnicy urzędów skarbowych, których siedziby i terytorialny zasięg działania określa załącznik do rozporządzenia.  

W przypadku publicznych szkół wyższych, samodzielnych publicznych ZOZ oraz instytutów badawczych właściwość ustala się na podstawie załącznika nawet gdy przychody netto przekroczą 50 mln euro.  

Załącznik o którym mowa w rozporządzeniu wskazuje na 19 naczelników urzędów skarbowych właściwych terytorialnie do obsługi wskazanych powyżej podm  

Piotr Szulczewski, PIT.pl