Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będzie niższy podatek od gruntów pod linie energetyczne

Piotr Szulczewski

 

Zmiany w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości spowodować mają pobieranie daniny według niższej stawki w obszarach produkcji, nad którymi znajdują się linie i urządzenia przesyłowe. Nowelizacja jest odpowiedzią na nakładanie go obecnie na takich zasadach, jakie dotyczą nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek będzie niższy, a to z powodu zmiany zasady wymiaru podatku. Do tej pory sądy administracyjnie ugruntowały już stanowisko, że grunty zajęte pod infrastrukturę przesyłową uznaje się za związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa energetycznego. Jednocześnie naliczały podatek na właściciela lub posiadacza samoistnego gruntu, którym przedsiębiorstwo władało wyłącznie na podstawie posiadania zależnego (użyczenie, dzierżawa) lub posiadało na nim prawa rzeczowe ograniczone (służebność przesyłu).

<<Podatek rolny - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów>>

Obecnie opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Taka sama zasada dotyczy gruntów zajętych na działalność leśną, gdzie również wyjątkiem jest działalność gospodarcza prowadzona na takich nieruchomościach.

<<PIT rolnika>>

Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw, za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (lub odpowiednio leśna) nie uważa się gruntów:

  • przez które przebiegają urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104)., wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,
  • zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa powyżej, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,
  • zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa powyżej, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej 

– chyba że grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza oraz innej niż działalność telekomunikacyjna, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej.