Będą nowe zwolnienia z podatku dochodowego

Piotr Szulczewski 02.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski Rozszerzenie zakresu zwolnień z podatku przewiduje przyjęty przez Sejm projekt zmian w ustawie o PIT. Zmiany mają wejść w życie z mocą wsteczną i objąć swoim zakresem cały rok 2014.

Zwolnienie z podatku objąć ma wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu. Dotychczas zdaniem organów sądowych, osoby uzyskujące odszkodowanie na drodze ugody pozasądowej zobowiązane były rozliczyć z tego tytułu podatek. Powyższe stało się jednak przedmiotem wielu sporów, których wyrazem były wyroki NSA z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt II FSK 654/10 uznające prawo podatników do stosowania zwolnienia. Jedynie wdanie się w spór zakończony wyrokiem lub ugodą sądową przyznającymi odszkodowanie pozwalało bezsprzecznie skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Nowy przepis chroni przed zapłatą podatku z tytułu uzyskanego odszkodowania zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Zwolnieniu podlega również dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodatek wypłaca się w kwocie brutto do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zwolnienie z podatku obejmie też otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikać będą z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dotychczas odszkodowania te wynikać mogły wyłącznie z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Podatku nie trzeba płacić również w związku z uzyskaniem kwoty od 2 do 20 tys. zł., przyznanych przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania. Skarga w tej sprawie możliwa jest, jeżeli postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Podatek nie będzie pobrany zarówno od odprawy mieszkaniowej, jak i świadczenia mieszkaniowego żołnierzy. Wprowadzenie zwolnienia zakończyć ma spór, którego finałem było orzeczenie NSA z 15.01.2014 r. sygn.. akt II FSK 2625/13. Wynikał on z tego, że świadczenie mieszkaniowe wypłacane było przez WAM, będącą agencją wykonawczą i korzystającą ze zwolnienia z podatku wypłat pochodzących z budżetu państwa.

Doprecyzowaniu podlega również przepis zwalniający z podatku zwrot dopłat na rzecz wspólników. Obejmie on te kwoty w wysokości określonej w złotych na dzień faktycznego ich wniesienia. Dotychczasowe brzmienie stwierdzało jedynie, że korzysta się z nich do wysokości wniesionych dopłat.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl