Będą nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego

Piotr Szulczewski 26.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Trzy nowe rodzaje zaświadczeń, o które ubiegać się mogą podatnicy, a także nowe druki dotychczasowych zaświadczeń przewidują zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Finansów.

Będą nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego

Źródło: YAY foto

Podatnicy będą mogli występować do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie trzech nowych rodzajów zaświadczeń:

 • o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej – które wydawane będzie na żądanie byłego wspólnika tej spółki,
 • o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonego hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym - które wydawane będzie na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu,
 • o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – które wydawane będzie na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Zmianie uległ również krąg podmiotów, które mogą występować o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskać je będą mogli również wstępni, zstępni lub małżonek w razie śmierci podatnika, pod warunkiem, że osoby te uprawdopodobnią, że mogą być po nim spadkobiercami. Nowy wzór zaświadczenia umożliwia też jego wydanie wyłącznie w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych; w takim przypadku część dotycząca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie będzie ujęta w wydanym zaświadczeniu.

W zaświadczeniu o wysokości zobowiązań spadkodawcy wprowadzono ponadto zmiany dotyczące informacji o zaległościach podatkowych – dodano zaległości podatkowe, o których mowa w art. 52a ustawy – Ordynacja podatkowa. Natomiast w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym zaległości podatkowe podawać się będzie dodatkowo informację o zakończeniu postępowania oraz informację o odsetkach, o których mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej (odsetki od zaliczek).

Łącznie wprowadza się 9 rodzajów ustandaryzowanych druków zaświadczeń:

 • ZAS-W - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym zaległości,
 • ZAS-S – zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy,
 • ZAS-Z – zaświadczenie o wysokości zobowiązań zbywającego,
 • ZAS-P – zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatnika,
 • ZAS-SC – zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej,
 • ZAS-HZ - zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
 • ZAS-DF zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług 8) oraz podatku akcyzowym *), a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ZAS-DP zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług *) oraz podatku akcyzowym *), a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych, 
 • ZAS-HZU zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
 • ORD-M oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej.

Rozporządzenie wprowadzające nowe zaświadczenia wchodzi w życie z 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl