Będą kolejne zmiany w deklaracjach PIT za 2015 r.

Piotr Szulczewski 13.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Po wyeliminowaniu w 2015 r. załącznika PIT/UZ dotyczącego ulgi na dzieci, czas przyszedł na kolejne zmiany w deklaracjach PIT. Tym razem dotyczyć one będą m.in. pozycji wskazujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy, korekt tych deklaracji czy załączników do druków PIT.

Będą kolejne zmiany w deklaracjach PIT za 2015 r.

Źródło: YAY foto

Zmiana w deklaracji PIT-36 polegać będzie na wyodrębnieniu w tym formularzu pozycji do rozliczania dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. W aktualnie obowiązującym wzorze formularza PIT-36 dochody te rozlicza się, sumując przychody i koszty z tego źródła z przychodami i kosztami z innych źródeł. Tymczasem ustawa o PIT nie pozwala rozliczać straty podatkowej ze źródła przychodów – odpłatne zbycie rzeczy. Zatem przychodów i kosztów z tego źródła nie można sumować z przychodami i kosztami ze źródeł, z których strata podatkowa jest rozliczana.

W formularzu PIT/B zamieszczona zostanie informacja wskazująca, że podatnik nie wykazuje przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli poniósł w roku podatkowym stratę z tej działalności strefowej. Wskazane również zostanie, że w druku PIT/B nie wykazuje się przychodów, kosztów, dochodu (straty) z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy (metoda wyłączenia z progresją).

Formularz PIT/M dostosowany zostanie do sytuacji, w której podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom.

Dotychczasowa konstrukcja formularza nie pozwalała na prawidłowe wyliczenie podatku. W takim przypadku podatnik powinien bowiem dokonać odpowiednich obliczeń odrębnie w stosunku do dochodów każdego z dzieci, a następnie sumę tych dochodów i zaliczek od tych dochodów przenieść do właściwych pozycji zeznania PIT-36. Nowa konstrukcja formularza umożliwia również w takiej sytuacji dokonanie stosownych obliczeń bezpośrednio w projektowanym formularzu PIT/M.

Zmienione zostaną również informacje wskazujące metodę składania zeznań korygujących. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniesiony zostanie bowiem obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Ponadto usunięte zostaną w drukach PIT-36 i PIT-36L rubryki dotyczące liczby dołączanych do zeznania sprawozdań finansowych. Przed 1 stycznia 2015 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego musieli dołączyć do zeznania rocznego sprawozdanie finansowe. Obecnie podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania. W wyniku tej zmiany sprawozdanie nie musi trafiać do urzędu łącznie z deklaracją PIT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl