Pobierz e-pity 2019

Będą dodatkowe zwolnienia w PIT na przedszkola, żłobki i kluby dziecięce

Piotr Szulczewski 02.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zwolnienie z podatku wypłat na poczet uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych przewiduje projekt zmian ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Obecnie wypłaty tego rodzaju pozostają zwolnione z opodatkowania i składek ZUS pod warunkiem, że pracodawca finansuje uzależnia ich wysokość od sytuacji majątkowej i finansowej pracownika i finansuje z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie z podatku obejmuje jednak wyłącznie wypłaty do wartości 380 zł rocznie. W zakładach pracy, w których fundusz nie działa lub kwoty dofinansowania są wyższe niż limit 380 zł, kwoty nadwyżki nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

przedszkole

Źródło: Thinkstock

Proponowana zmiana prawa wprowadzić ma nowe zwolnienie z podatku, dzięki któremu zwolnione z podatku środki, przeznaczone na opiekę nad dziećmi, pochodzić będą mogły również z działalności operacyjnej zakładu pracy, a nie wyłącznie z ZFŚS. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, to pracodawca będzie miał również możliwość finansować inne działania pracownika w ramach wolnych od podatku 380 zł, pochodzących z ZFŚS. Dotychczasowe świadczenia na żłobek i przedszkole, pochodzić będą bowiem z innych źródeł, niż ten fundusz.

Dofinansowanie zwolnione z podatku wyłącznie do 300 zł miesięcznie

Zwolnienie z podatku obejmować ma świadczenia otrzymane od pracodawcy z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Ustawodawca nie wskazuje, by dofinansowanie musiało w pełni pokryć koszt opieki nad dzieckiem we wskazanych instytucjach, stąd też kwota ta może stanowić jedynie część świadczenia na ich rzecz.

Finansowanie i tworzenie przedszkoli – kosztem uzyskania przychodów pracodawcy

Do kosztów uzyskania przychodów ustawodawca zezwala zaliczać koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Kosztem może być również dofinansowanie pracownikowi uczęszczania dziecka do takich miejsc lub na prowadzenie ich przez pracodawcę pod warunkiem, że wysokość dofinansowania nie przekracza miesięcznie kwoty 300 zł na każde dziecko.  W związku z powyższym, do wydatków pracodawcy prowadzącego ZFŚS rozliczanych w kosztach podatkowych zaliczać będzie można koszty utrzymania Funduszu (odpisy na fundusz) oraz powyższe wydatki na utworzenie, utrzymanie lub dofinansowanie działalności żłobków, klubów lub przedszkoli lub uczestnictwa dzieci pracowników w takich instytucjach.

Zmiana prawa i nowy zakres zwolnień z podatku mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl