Aż 83 agencje pracy tymczasowej działały nielegalnie

01.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Aż 83 agencje pracy tymczasowej działały nielegalnie

W latach 2013-2015 inspektorzy PIP przeprowadzili łącznie 1209 kontroli z zakresu pracy tymczasowej, w tym: 585 w agencjach pracy tymczasowej i 624 u pracodawców użytkowników. Uchybienia stwierdzono u blisko 75 proc. skontrolowanych podmiotów. W tym samym okresie inspektorzy pracy ujawnili 83 podmioty będące działającymi nielegalnie agencjami pracy tymczasowej, tj. świadczącymi usługi bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa.


Aż 83 agencje pracy tymczasowej działały nielegalnie

Źródło: FORUM

Praca tymczasowa pod lupą posłów

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 19 maja 2016 r. przyjęła informację głównego inspektora pracy o egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych na podstawie wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2013-2015.

- Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania pracą tymczasową, jako bardziej elastycznym i mniej obciążającym finansowo pracodawcę i przedsiębiorcę modelem zatrudnienia, wygenerował wiele nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy – powiedział szef inspekcji pracy Roman Giedrojć. Podkreślił przy tym, że obowiązujące dziś regulacje prawne nie w pełni odpowiadają obecnym realiom społeczno-gospodarczym.

Jak poinformował posłów dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski, inspektorzy pracy kontrolują równolegle agencje zatrudnienia, będące formalnymi pracodawcami dla pracowników tymczasowych i pracodawców użytkowników, u których faktycznie świadczona jest praca. Zwracają przy tym szczególną uwagę na polskie agencje, kierujące pracowników tymczasowych do pracy u zagranicznych pracodawców użytkowników, a także na pracodawców użytkowników, u których świadczą pracę cudzoziemcy, skierowani do tych prac przez zagraniczne agencje.

>>> Kogo skontroluje PIP w 2016 roku? <<<

W latach 2013-2015 przeprowadzili łącznie 1209 kontroli z zakresu pracy tymczasowej, w tym: 585 w agencjach pracy tymczasowej i 624 u pracodawców użytkowników. Uchybienia stwierdzono u blisko ¾ skontrolowanych podmiotów. Skala naruszeń przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pozostawała w kolejnych latach na podobnym poziomie.

W tym samym okresie inspektorzy pracy ujawnili 83 podmioty będące działającymi nielegalnie agencjami pracy tymczasowej, tj. świadczącymi usługi bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Kontrole pokazały, że najwięcej trudności sprawia współpraca pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Problemem jest utrzymujące się zjawisko nieprzekazywania agencji pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika informacji o warunkach wykonywania pracy tymczasowej oraz o wynagrodzeniu za pracę, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika. Znacząca jest też skala nieprawidłowości z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

Najczęstsze naruszenia przepisów u pracodawców użytkowników dotyczyły niezapewnienia osobom wykonującym pracę tymczasową bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niemniej, odnotowano spadek uchybień w tym zakresie w roku 2015 w porównaniu z latami ubiegłymi.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował podczas posiedzenia, że w resorcie na ukończeniu są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgłaszane przez PIP postulaty legislacyjne w większości znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanym przedłożeniu.

Źródło: PIP