Pobierz e-pity 2019

Aktywni bezrobotni wreszcie nie zapłacą podatku

Piotr Szulczewski 09.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów uszczelnia lukę, jaka objęła świadczenia wypłacane bezrobotnym, korzystającym z bonów szkoleniowych lub środków na prowadzenie własnej firmy. Środków wypłacanych dotychczas w 2014 r. nie trzeba rozliczać przez organami skarbowymi i płacić od nich podatku.

Zaniechanie poboru podatku dotyczy:

  • świadczeń z tytułu programów specjalnych (działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.3)), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, tj środków z tytułu. o wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia;
    • wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia – osobom posiadającym gospodarstwo rolne lub prowadzące działy specjalne produkcji rolnej,
    • podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycia kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu).
  • ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl