Akty prawne wchodzące w życie 1 stycznia 2014 roku - podsumowanie

Iwona Maczalska 18.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

W styczniu możemy spodziewać się wielu zmian w przepisach podatkowych tj. zmiany w podatku PIT oraz VAT. Poznaj wszystkie akty prawne, które wejdą w życie w styczniu 2014 roku.

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

(Dz.U. 2013 poz. 1580)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

(Dz.U. 2013 poz. 1589)

01.01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

(Dz.U. 2013 poz. 1074)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

(Dz.U. 2013 poz. 1171)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

(Dz.U. 2013 poz. 1501)

01.01 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

(Dz.U. 2013 poz. 1387)

01.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

(Dz.U. 2013 poz. 1534)

01.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

(Dz.U. 2013 poz. 1507)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

(Dz.U. 2013 poz. 1486)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

(Dz.U. 2013 poz. 1485)

01.01 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2013 poz. 35)

01.01 Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2013 poz. 675)

01.01 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

(Dz.U. 2013 poz. 829)

01.01 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2013 poz. 983)

Iwona Maczalska,
PIT.pl