Pobierz e-pity 2019

5% VAT na czasopisma i książki

Piotr Szulczewski 26.10.2010 12:00 (aktualizacja: )

26.10 Stawka 5% - czasopisma specjalistyczne, książki

Od 1 stycznia zmianie ulegną stawki podatku VAT, podstawowymi stawkami będzie 5%, 8%, 23%. Jak kształtować się będzie stawka VAT na czasopisma i książki?

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej za czasopisma specjalistyczne, objęte obniżoną stawką podatku VAT 5% uznaje się czasopisma specjalistyczne, przez które rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 • periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 • publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 • wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 • wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 • publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 • publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 • czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu

Czasopisma inne niż specjalistyczne opodatkowane będą stawką VAT 8% jeśli będą to:

 • Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe (PKWiU ex 58.13.10.0),
 • Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe (PKWiU ex 58.14.1).

W pozostałym zakresie (np. gazetki reklamowe) zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23%

Podobnie stawkę obniżoną 5% zastosować można do:

 • książek drukowanych – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), map – wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictw w alfabecie Braille’a (PKWiU ex. 58.11.1)
 • Książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN
 • Nut w formie drukowanej (PKWiU 59.20.31.0)

Książki bez oznaczeń ISBN opodatkowane będą stawką 23% VAT.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami uzyskane przez Polskę w traktacie akcesyjnym okresowe derogacje dotyczące podatku VAT (przedłużone w wyniku bardzo trudnych negocjacji w 2007 r. na kolejne 3 lata) w zakresie:

 1. stawki 0% VAT na dostawę książek i czasopism specjalistycznych

Wygasają z dniem 1 stycznia 2011 r. i stąd możliwość zastosowania stawki VAT najniższej ze stawek obniżonych (5%).

Piotr Szulczewski, 
analityk Bankier.pl 
Firma i podatki