30 września mija termin zapłaty składek na ZFŚS

Piotr Szulczewski 29.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

30 września mija termin zapłaty składek na ZFŚS

Piotr Szulczewski

Podatnicy, którzy zobowiązani są lub którzy zdecydowali się założyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do 30 września powinni dokonać płatności składek i innych opłat za dany rok na rzecz funduszu.

Wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego powyżej wskazanego wynagrodzenia, natomiast wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów Wysokość kwotową odpisów, które należy dokonać na ZFŚS w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

ODPISY OBOWIĄZKOWE
Odpis dotyczy Procent wynagrodzenia Kwota bazowa Wysokość całkowita odpisu w 2014 roku Minimalny odpis do 31 maja Wysokość odpisu do 30 września*

Standardowy pracownik

37,50%

2917,14 z ł

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

1093,93 zł

820,45 zł

273,48 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

1093,93 zł

364,64 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

145,86 zł

109,39 zł

36,47 zł

II rok nauki 6%

175,03 zł

131,27 zł

43,76 zł

III rok nauki 7%

204,20 zł

153,15 zł

51,05 zł

 

Zwiększenia odpisu

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona:

  • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - na każdą zatrudnioną osobę,
  • o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki – w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy - na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki,
  • na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl