30 września mija termin zapłaty składek na ZFŚS

Piotr Szulczewski

30 września mija termin zapłaty składek na ZFŚS

Piotr Szulczewski

Podatnicy, którzy zobowiązani są lub którzy zdecydowali się założyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do 30 września powinni dokonać płatności składek i innych opłat za dany rok na rzecz funduszu.

Wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego powyżej wskazanego wynagrodzenia, natomiast wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów Wysokość kwotową odpisów, które należy dokonać na ZFŚS w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

ODPISY OBOWIĄZKOWE
Odpis dotyczy Procent wynagrodzenia Kwota bazowa Wysokość całkowita odpisu w 2014 roku Minimalny odpis do 31 maja Wysokość odpisu do 30 września*

Standardowy pracownik

37,50%

2917,14 z ł

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

1093,93 zł

820,45 zł

273,48 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

1093,93 zł

364,64 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

145,86 zł

109,39 zł

36,47 zł

II rok nauki 6%

175,03 zł

131,27 zł

43,76 zł

III rok nauki 7%

204,20 zł

153,15 zł

51,05 zł

 

Zwiększenia odpisu

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona:

  • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - na każdą zatrudnioną osobę,
  • o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki – w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy - na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki,
  • na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl