11 maja to Dzień Doradcy Podatkowego

10.05.2016 11:00 (aktualizacja: )

2016-05-11

11 maja obchodzimy w Polsce Dzień Doradcy Podatkowego. To zawód zaufania publicznego wykonywany jest przez ponad 8 tysięcy osób. Doradcy podatkowi nie tylko pomagają podatnikom w prawidłowym ustaleniu zobowiązań podatkowych i ich rozliczeniu, ale też reprezentują podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wspierając przedsiębiorców w doborze właściwych rozwiązań podatkowych, chronią ich przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

11 maja to Dzień Doradcy Podatkowego

Źródło: YAY foto

Zawód ten pojawił się w Polsce po 1989 roku, gdy po transformacji ustrojowej nałożono na podatników obowiązek samoobliczenia podatku. Z początkiem lat 90-tych zaczęły powstawać pierwsze kancelarie doradztwa podatkowego. Poskutkowało to potrzebą uregulowania prawnego zawodu doradcy podatkowego. 5 lipca 1996 r. Sejm uchwalił ustawę o doradztwie podatkowym, a 11 maja 2001 r. opublikowano ustawę zobowiązującą Ministra Finansów do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Taki jest początek historii samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce i dlatego 11 maja doradcy podatkowi obchodzą swoje święto.

Dziś 16 Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) organizuje w całej Polsce konferencje, pikniki lub inne spotkania dla uczczenia tego święta.

Zawód zaufania publicznego

Doradca podatkowy należy do zawodów zaufania publicznego. Nad należytym jego wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Ustawa korporacyjna oraz zasady etyki zawodowej zobowiązują doradców podatkowych, członków samorządu do systematycznego podnoszenia kwalifikacji. Doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, nieujawnianiem żadnych danych pozyskanych w związku z wykonywaniem tego zawodu.

Doradcy podatkowi nie tylko pomagają w ustalaniu prawidłowych zobowiązań podatkowych, ale reprezentują podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ich wiedza i umiejętności w zakresie sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego są bezcenne. Podatnik sam nie może napisać i złożyć takiej skargi. Szeroki zakres usług świadczonych przez doradców podatkowych sprawia, że każdy podatnik, przedsiębiorca, który zdecyduje się z nich skorzystać, otrzymuje kompleksową i profesjonalną pomoc.

Jak wyszukać doradcę podatkowego?

Pamietaj, korzystaj tylko z usług doradców podatkowych posiadających numer wpisu na listę doradców. To potwierdzenie zdanego egzaminu oraz posiadania wymaganych prawem uprawnień do wykonywania tego zawodu. Korzystając z usług doradcy podatkowego:

  • pytaj o numer wpisu na listę doradców
  • żądaj przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

KRDP przypomina: kto, nie będąc uprawniony, wykonuje czynności doradztwa podatkowego, podlega grzywnie do 50 000 zł. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która wykonuje czynności doradztwa podatkowego nie będąc podmiotem uprawnionym. Art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Więcej informacji na temat zawodu doradcy podatkowego i samorządu doradców podatkowych znajduje się na stronie internetowej samorządu zawodowego: http://www.krdp.pl/

Źródło: KRDP / ks