10 najważniejszych zmian w prawie podatkowym - nowa Ordynacja podatkowa 2019 r.

Piotr Szulczewski 25.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Krótsze przedawnienie zaległości, obowiązkowe interpretacje ogólne, umarzanie zaległości podatkowych do 50 zł czy też wydawanie decyzji bez postępowania podatkowego gdy sprawa dotyczy podatku do wartości 5.000 zł – to tylko nieliczne zmiany, jakie od 2019 r. wprowadzi nowa Ordynacja podatkowa.

Najważniejsze 10 zmian w prawie podatkowym - nowa ordynacja podatkowa 2019 r.

Najważniejsze 10 zmian w prawie podatkowym / YAY foto

 

Poniżej znajduje się lista 10 najważniejszych modyfikacji w procedurze podatkowej, jakie wejść mają w życie w 2019 r. Ich podstawą jest nowa Ordynacja podatkowa, budująca od nowa system podatkowy i postępowania podatkowe. Zgodnie z uzasadnieniem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego: „Projektowany akt zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ustawa ta obowiązuje już 20 lat i w ciągu tego czasu była ponad 100 razy nowelizowana. Ciągłe zmiany tego aktu świadczą o tym, że ordynacja nie odpowiada dzisiaj wymogom stawianym tego typu aktom prawnym”. Zmiany polegają albo na wprowadzeniu nowych instytucji podatkowych, nieznanych do tej pory w polskim systemie prawnym, albo modyfikacji obecnie istniejących – sprawdzających się zasad. Do tej pierwszej grupy zaliczyć należy wprowadzenie: zasad ogólnych prawa podatkowego, otwartego katalogu praw i obowiązków podatnika, reprezentację w prawie podatkowym, przywrócenie terminu materialnoprawnego, informacje i wsparcie dla podatnika, umorzenie podatku, korektę deklaracji w ramach postępowania podatkowego, mediacje, umowę podatkową, środki zwalczania przewlekłości postępowania, postępowanie uproszczone i dotyczące bagatelnych kwot podatku, zawieszenie postępowania z uwagi na „sprawę reprezentatywną”, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przez organ pierwszej instancji, procedurę konsultacyjna, umowę o współdziałanie, urzędowe informacje ogólne o istotnych zmianach przepisów prawa podatkowego, ustalanie wartości rzeczy, procedurę odtwarzania akt.

Najistotniejsze zmiany w podatkach wynikające z Ordynacji podatkowej 2019 r.

  1. Po pierwsze – wznowisz termin na złożenie deklaracji PIT, CIT, VAT i inne

Zmianie ulegnie obecna zasada, zgodnie z którą nie można wznowić terminów materialno prawnych, tzn. ustalonych przepisami ustaw podatkowych na wykonanie określonych czynności w trakcie roku. Obecnie wyłącznie terminy postępowania podatkowego czyli procesowe mogą być wznawiane ze względów na uprawdopodobnione przez podatnika zdarzenie losowe uniemożliwiające podatnikowi dopełnienie określonego zadania w terminie. Zgodnie z nowymi przepisami organ podatkowy będzie mógł przywrócić również termin materialnoprawny, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że nastąpiło to bez jego winy i dopełni danej czynności.

W praktyce oznacza to, że podatnik, który np. spóźni się z rozliczeniem rocznym lub z zapłatą podatku ze względu np. na chorobę, awarię auta w trakcie wyjazdu poza granice kraju lub nagły brak dostępu do sieci Internet (np. w związku z awarią prądu).

  1. Po drugie – podatki będą się szybciej przedawniały?

Okres przedawnienia wymiaru podatku wynosić ma co do zasady 3 lata liczone od dnia upływu terminu płatności lub powstania obowiązku podatkowego. W tym czasie organ podatkowy musiałby doręczyć decyzję ustalającą lub określającą wysokość podatku. Wyjątkowo pięcioletni okres przedawnienia wymiaru miałby zastosowanie w odniesieniu do rozliczenia podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a trzyletni – do podatków pozostałych.

Dopiero jednak po upływie okresu przedawnienia wymiaru następowałby 5letni okres przedawnienia poboru. W tym czasie organy podatkowe mogłyby egzekwować podatki wynikające z deklaracji lub decyzji (a jeśli nie zostałyby one wydane we wcześniej wskazanym terminie – to uprawnienia takiego nie byłoby).

W ramach przedawnienia wymiaru wykluczono możliwość przerwania jego biegu, a jego zawieszenie powinno następować tylko z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu podatkowego. Zawieszenie przedawnienia wymiaru nie może prowadzić do jego wydłużenia o więcej niż 5 lat. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu poboru także zostały zdecydowanie ograniczone. Także termin biegu terminu przedawnienia poboru jest także limitowany okresem 5 lat.

  1. Po trzecie – postępowania o 50 zł do lamusa

Zgodnie z nowymi przepisami, nie ma sensu prowadzenia postępowań w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 50 zł. Zgodnie z projektem takich postępowań nie wszczyna się a wszczęte umarza.

  1. Po czwarte – postępowanie uproszczone

Idea postępowania uproszczonego sprowadza się do tego, że jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego (stan faktyczny nie budzi wątpliwości) lub kwota podatku nie przekracza 5000 zł, organ podatkowy może, za zgodą strony, od razu wydać decyzję, której nie uzasadnia.

  1. Po piąte, w sprawach spornych – umowa podatkowa

W sprawach dowodowych możliwe będzie zawarcie umowy podatkowej z urzędem skarbowym. Taka sytuacja dotyczyć będzie możliwości ustalenia wartości nieruchomości bez powołania biegłego, wartości przeprowadzonej transakcji, warunków zaistnienia czynności lub zdarzenia, czy też rodzaju ulg uznaniowych (rat podatku).

  1. Po szóste – będzie można wystąpić o umorzenie podatku, a nie tylko zaległości podatkowej

Obecnie można wystąpić wyłącznie o umorzenie zaległości podatkowej, czyli zobowiązania, dla którego upłynął już termin zapłaty. Nie można tego zrobić w czasie, gdy termin ten jeszcze nie minął. Oczekiwanie na upływ terminu powoduje ryzyko, że w razie odmowy podatnik zapłacić będzie musiał odsetki od zaległości podatkowej. Nowa Ordynacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać ulgę (umorzenie) jeszcze w okresie, gdy termin płatności podatku nie minął.

  1. Po siódme, korekta deklaracji już w trakcie postępowania podatkowego

Zgodnie z nowymi regulacjami, o możliwości skorygowania deklaracji organ będzie zobowiązany powiadomić stronę, informując o możliwości zapoznania się z zebranym w postępowaniu materiałem. W efekcie podatnik będzie mógł samodzielnie skorygować deklarację, nie czekając na decyzję organu, dzięki czemu ograniczona zostanie odpowiedzialność karna skarbowa i odsetki za zwłokę. Korekta przyspieszy również tryb załatwiania spraw i zmniejszy koszty prowadzonych postępowań.

  1. Po ósme, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej wprowadzony został zakaz wydawania decyzji pogarszającej sytuację podatnika przez organ pierwszej instancji w przypadku uchylenia jego decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

  1. Po dziewiąte, podatek uregulujesz za inna osobę

Zgodnie z proponowanymi regulacjami za podatnika inna osoba będzie mogła zapłacić nie tylko podatek (tak jest teraz), ale także zaległość podatkową, odsetki za zwłokę, koszty postępowania podatkowego oraz koszty upomnienia. Proponuje się także podniesienie limitu płatności podatku za podatnika z 1000 zł do 5000 zł.

  1. Po dziesiąte – rezygnacja z postępowania odwoławczego

Zgodnie z nowymi regulacjami strona będzie mogła zrezygnować z odwołania na rzecz skargi do sądu administracyjnego, jeżeli nie podnosi przeciw decyzji zarzutów naruszenia przepisów postępowania oraz nie kwestionuje faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym organ dał wiarę oraz przyczyn, dla których organ innym dowodom odmówił wiarygodności zawartych w uzasadnieniu decyzji.

Piotr Szulczewski, PIT.pl