Pobierz e-pity 2020

10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

30.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) zawierane z Ministerstwem Finansów są instrumentem zapewniającym podatnikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie cen transferowych. APA mają bowiem na celu zabezpieczenie podatników przed ryzykiem zakwestionowania przez organy kontroli podatkowej warunków transakcji z podmiotami powiązanymi.


10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

Źródło: YAY foto

Jednym z elementów, który może istotnie wpłynąć na zwiększenie popularności APA jest wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowych przepisów, implementujących rozszerzone obowiązki dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ponadto, podatnicy są zainteresowani pozyskaniem uprzednich porozumień cenowych z Ministerstwem Finansów ze względu na fakt, że tematyka cen transferowych wciąż znajduje się w ścisłym centrum zainteresowania organów podatkowych. Mając to na uwadze, przed podatnikami stoi duże wyzwanie wynikające z konieczności zabezpieczenia transakcji wewnątrzgrupowych przed ryzykiem ich zakwestionowania przez organy kontroli podatkowej. Najskuteczniejszym narzędziem ograniczającym wskazane ryzyko jest uprzednie porozumienie cenowe zawierane z Ministerstwem Finansów.

Ryzyko niepewności

Z perspektywy podatnika, jedną z głównych korzyści wynikających z pozyskania uprzednich porozumień cenowych jest redukcja, lub wręcz całkowita eliminacja ryzyka zakwestionowania przez organy kontroli skarbowej warunków transakcji wewnątrzgrupowych objętych APA. Ponadto, podatnicy, którzy zawarli uprzednie porozumienie cenowe uzyskują potwierdzenie, w formie decyzji Ministra Finansów, o rynkowym charakterze warunków transakcji objętych danym porozumieniem. Mając to na uwadze, APA jest co do zasady wykorzystywana w celu zabezpieczenia najbardziej kluczowych transakcji wewnątrzgrupowych realizowanych przez podatnika. Dlatego też, zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego pozwala podatnikowi w określonym okresie na: podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, eliminację niepewności wynikających z ewentualnych postępowań podatkowych z zakresu cen transferowych, wyeliminowanie ryzyka nałożenia na podatnika kar oraz uniknięcie długotrwałego procesu kontroli podatkowej.

Unikalną cechą APA jest możliwość wyznaczenia prawidłowej metody obliczania cen transferowych, akceptowalnej przez organy podatkowe z wyprzedzeniem. W związku z tym uzyskanie przez podatnika APA, eliminuje ryzyko potencjalnych przyszłych sporów podatkowych z organami kontroli. Jest to bardzo istotna zaleta, zwłaszcza dla podatników, którzy uczestniczą w skomplikowanych transakcjach wewnątrzgrupowych, w ramach których ustalenie funkcji oraz ryzyk zaangażowanych podmiotów jest trudne. Kwestia ta jest także bardzo istotna z perspektywy podatników przeprowadzających restrukturyzację prowadzonej przez nich działalności.

Dodatkowo zawarcie APA umożliwia ograniczenie lub całkowite wykluczenie ryzyka podwójnego opodatkowania, dzięki możliwości ustanowienia dwustronnego lub wielostronnego porozumienia zawieranego pomiędzy podatnikiem a administracjami podatkowymi dwóch i więcej państw. Jest to możliwe ponieważ w ramach procesu prowadzenia negocjacji w sprawie APA zaangażowane są administracje podatkowe działające w ramach wszystkich zainteresowanych krajów.

Negocjacje, rozmowy i uzgodnienia

Procedura zawarcia uprzednich porozumień cenowych opiera się na wspólnych rozmowach, negocjacjach i uzgodnieniach Ministerstwa Finansów i podmiotu wnioskującego o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Jak wspomniano powyżej, najistotniejszym celem APA jest wypracowanie metody kalkulacji cen transferowych, potwierdzonej decyzją Ministra Finansów.

Powyżej opisany charakter postępowania, umożliwia konsultacje i współpracę pomiędzy wnioskodawcą a organami podatkowymi. Proces postępowania uprzedniego porozumienia cenowego powinien zakończyć się najpóźniej:

  • w ciągu sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia - w przypadku jednostronnego porozumienia,
  • w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia - w przypadku dwustronnego porozumienia,
  • w ciągu osiemnastu miesięcy od daty rozpoczęcia, w przypadku wielostronnego porozumienia.

Mając to na uwadze, mogłoby się wydawać, że procedura związana z zawieraniem APA jest stosunkowo długotrwała. W praktyce, często jest ona jednak znacznie krótsza niż cały proces obrony warunków transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku ewentualnego sporu z władzami podatkowymi. Ponadto negocjacje z Ministerstwem Finansów w sprawie uzyskania APA mają z perspektywy podatnika znacznie przyjaźniejszy przebieg niż kontrole podatkowe.

Z drugiej strony, pozyskanie APA oznacza także dla podatnika poniesienie wysokich kosztów związanych z przygotowaniem i podpisaniem uprzedniego porozumienia cenowego, obejmujących m.in. opłaty na rzecz Ministerstwa Finansów w wysokości od 5.000 nawet do 200.000 PLN, w zależności od typu porozumienia. Mimo to kary, jakie mogą zostać zastosowane przez organy podatkowe, koszty postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądem mogą być znacznie wyższe niż koszty związane z zawarciem APA.

Praktyczny aspekt pozyskiwania APA

Procedura pozyskiwania uprzednich porozumień cenowych jest dostępna w Polsce od ponad dziesięciu lat oraz cieszy się dużym zainteresowaniem podatników.

Po stronie Ministerstwa Finansów za zawieranie APA odpowiedzialny jest specjalny zespół wykwalifikowanych ekspertów, którzy regularnie uczestniczą w obradach grup roboczych OECD oraz Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych. Dodatkowo pracownicy Ministerstwa Finansów posługują się wyspecjalizowanymi narzędziami, takimi jak dostęp do baz danych Royalty Stat, Orbis, czy Amadeus.

Wysoka jakość wydawanych przez Ministerstwo Finansów decyzji w sprawie APA zapewniona jest dzięki pracy wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu oraz wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Wszystko to sprawia, że podatnicy pozytywnie postrzegają instytucję uprzednich porozumień cenowych.

Zmiany na lepsze

W styczniu 2016 roku wprowadzono także zmiany przepisów, ułatwiających podatnikom korzystanie z uprzednich porozumień cenowych. Bardzo istotną zmianą w tym zakresie jest wprowadzenie nowej funkcjonalności APA tzw. roll back. Jest to wprowadzenie możliwości obowiązywania APA już od dnia złożenia wniosku przez podatnika, bez względu na długość postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej porozumienia.

Od 2016 roku zostało również wprowadzone zwiększenie możliwości przedłużenia decyzji dotyczącej APA. W przypadku nieistotnych zmian warunków transakcji możliwe jest wnioskowanie o odnowienie decyzji dotyczącej APA. Przed wdrożeniem zmienionych przepisów dotyczących APA, omawiane przedłużenie okresu obowiązywania APA można było uzyskać wyłącznie w przypadku braku zmiany elementów decyzji, co przy dynamicznej i ciągle zmieniającej się gospodarce było niemal niemożliwe do zastosowania.

Dodatkowa korzyść z posiadania APA

Jak wspomniano powyżej, od 1 stycznia 2017 roku w życie weszły nowe przepisy podatkowe, zwiększające obowiązki dokumentacyjne dla podatników. Jednak, w przypadku podmiotów gospodarczych, które zawarły uprzednie porozumienia cenowe z Ministerstwem Finansów przepisy przewidują zaledwie uproszczony obowiązek dokumentacyjny. Dokumentacja cen transferowych sporządzana przez podmioty objęte procedurą APA będzie zawierać tylko informację dotyczące danych finansowych, wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu oraz informacje o przebiegu dokumentowanej transakcji. Jest to niewątpliwie dodatkową zaletą uprzednich porozumień cenowych, zwłaszcza w świetle już obowiązujących rozbudowanych przepisów z zakresu cen transferowych.

 

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP 

Adrian Mroziewski, Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych MDDP

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDPAdrian Mroziewski, Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych MDDP