Złoto inwestycyjne - Zwolnienie z podatku VAT

28.06.2011 10:00 (aktualizacja: )

Złoto inwestycyjne, dostawy złotych monet

Zwolnieniu od podatku VAT podlega oprócz dostawy złota dla Narodowego Banku Polskiego, również dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego. Zwolnienie dotyczące złota inwestycyjnego obejmuje także:

 • złoto inwestycyjnego reprezentowane przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane,
 • złoto, za pomocą którego prowadzony jest obrót na rachunkach złota,
 • pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego,
 • transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, które powodują przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

To zwolnienie ma zastosowanie odpowiednio do usług świadczonych przez agentów, którzy działają w imieniu i na rzecz innych osób oraz pośredniczą w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy. Zwolnieniu nie podlega natomiast usługa rafinacji złota i odlania go w postaci sztabki. Nie wystąpi w tym przypadku jego dostawa, a jedynie czynność przetworzenia jednego rodzaju złota w złoto inwestycyjne, która nie mieści się w zakresie zwolnienia. Tym samym czynność rafinacji - oczyszczania złota opodatkowuje się podatkiem VAT wg stawki 23%.

Złoto inwestycyjne a złote monety

Przepisy dokładnie określają, czym jest złoto inwestycyjne. Za takie uznaje się:

 • złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych,
 • złoto reprezentowane przez papiery wartościowe (wymienione powyżej),
 • złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

- zostały wybite po roku 1800,

- są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

- są sprzedawane po cenie nie przekraczającej o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Złote monety spełniające wyżej wymienione warunki nie są traktowane jako przedmioty kolekcjonerskie o wartości numizmatycznej. Za złote monety uważa się także monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskich, gdyż spełniają wymienione wcześniej warunki monet, wskazane w tym dzienniku. Uznawane są one przez okres roku, na który obowiązuje dany spis.

„(…)Bez względu na formę sprzedaży (odrębnie czy w zestawie):

1. dostawa złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów spełniających warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT jest zwolniona od podatku VAT,

2. dla dostawy złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów niespełniających warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT, srebrnych monet kolekcjonerskich, banknotów kolekcjonerskich stawka podatku VAT powinna wynosić 23%.

3. jeżeli w zestawie znajdzie się moneta powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonana ze stopu Nordic Gold, będzie ona podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, który to zwalnia od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów monet używanych jako prawny środek płatniczy.”

(Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 27 stycznia 2011r., IPPP2/443-902/10-2/KG)

Zasadą ogólną podatku VAT jest, że podatnicy dokonujący czynności zwolnionych z podatku nie mają możliwości odliczania VAT i naliczania tego podatku przy sprzedaży swojego towaru (usługi). Wyjątkowo jednak, przepisy umożliwiają podatnikowi korzystającemu ze zwolnienia dotyczącego złota inwestycyjnego do dokonania takiego odliczenia. Tym samym taki podatnik ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 • od nabycia złota inwestycyjnego od podatnika:

- wytwarzającego złoto inwestycyjne lub przetwarzającego złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, lub

- w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonującego dostawy złota w celach przemysłowych, która to dostawa dotyczy złota inwestycyjnego;

 • od nabycia, w tym również wewnątrzwspólnotowego, lub importu złota innego niż złoto inwestycyjne, jeżeli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz;
 • od nabycia usług polegających na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego.

Podatnik zwolniony wytwarzający złoto inwestycyjne lub przetwarzający złoto w złoto inwestycyjne, ma prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego od nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia) lub importu towarów lub usług, związanych z wytworzeniem lub przetworzeniem tego złota. Do ustalenia kwoty podatku naliczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 86 ust. 2 ustawy o VAT.

„Tak więc w odniesieniu do podatników, których dotyczy regulacja artykułu 124 ust. 1 ww. ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego ograniczone jest do transakcji enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Powyższe oznacza, iż podmiot wykonujący czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 122 ust. 1 nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, innych niż sam zakup złota i usług związanych z jego przetworzeniem (wymienionych w tym przepisie).”

(Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2 lutego 2011r., ILPP2/443-1779/10-5/BA)

Podatnicy, którzy dokonują dostaw złota inwestycyjnego, mają obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą:

 • kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT dotyczącego określenia kwoty podatku naliczonego,
 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokość podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
 • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
 • dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację.

Uwaga

W przypadku wystawiania faktur sprzedaży dotyczących czynności zwolnionych, których przedmiotem jest złoto inwestycyjne, nie ma konieczności umieszczania na fakturze VAT: symbolu PKWiU lub przepisu ustawy albo aktu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub przepisu dyrektywy zwalniającego od podatku tę dostawę lub świadczenie. Obowiązek umieszczenia takiej informacji dotyczy co prawda dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych, lecz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Tym samym przy wystawianiu faktury dokumentującej transakcję dotyczącą złota inwestycyjnego wystarczy zamieścić jedynie standardowe informacje, jakie musi zawierać „Faktura VAT”.

Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia, jeśli podatnik:

 • wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, natomiast dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub
 • dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego i dokonuje się jej dla innego podatnika.

Taka rezygnacja ze zwolnienia jest możliwa również, gdy dotyczy usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób. W przypadku rezygnacji, podatnicy mają obowiązek w formie pisemnej zawiadomić o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Jeśli natomiast podatnicy dopiero rozpoczynają wykonywanie czynności dotyczących obrotu złotem inwestycyjnym w ciągu roku podatkowego, wówczas takiego zawiadomienia należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności.

Marta Kaczmarek
Piotr Szulczewski
Bankier.pl

 • data utworzenia: 28-06-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015