Usługi Poczty Polskiej - Zwolnienie z podatku VAT

31.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Usługi pocztowe i transport przesyłek

Zwolnieniu od podatku podlegają powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Usługi powszechne świadczone przez inny podmiot lub usługi inne niż usługi powszechne pocztowe nie korzystają ze zwolnienia z podatku.

Przesyłki poczta

Powszechnymi usługami pocztowymi są usługi, które polegają na:

 • przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:
  • przesyłek listowych do 2.000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością,
  • paczek pocztowych do 10.000 g, w tym z zadeklarowaną wartością,
  • przesyłek dla ociemniałych,
 • doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20.000 g,
 • realizowaniu przekazów pocztowych.

Ponadto wyżej wymienione usługi muszą być świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu.

Obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego powierzony został Poczcie Polskiej S.A., skutkiem czego to właśnie ta instytucja jest uprawniona do korzystania z opisywanego zwolnienia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zwolnienie to obejmuje świadczenie usług pocztowych, a nie tylko powszechnych usług pocztowych. Tym samym, dotyczy ono wszelkich usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską, czyli wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

 • przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem ("druków bezadresowych"),
 • prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi takich punktów,
 • realizowanie przekazów pocztowych

– nawet jeśli nie są one powszechnymi usługami pocztowymi czy też usługami zastrzeżonymi wyłącznie dla operatora publicznego, a pozostają realizowane przez tego operatora, czyli Pocztę Polską.

Oprócz usług, zwolnieniu podlega również dostawa towarów ściśle powiązana z tymi usługami, np. dostawa kopert, opakowań do przesyłek. Zwolnieniu podlega również dostawa znaczków pocztowych, stanowiących dowód zapłaty za usługę pocztową (dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu). Dostawy znaczków pocztowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT nie tylko w przypadku realizowania jej przez Pocztę Polską, ale także, gdy dostawy dokonuje inny podmiot (np. w kiosku, urzędzie).

Odsprzedaż usług pocztowych

Odsprzedaż (refakturowanie) usług pocztowych występuje w sytuacji, gdy np. podatnik przesyła swój towar do nabywcy za pośrednictwem podmiotu wykonującego usługi pocztowe (Poczty Polskiej). W praktyce refakturowanie tego typu usługi przy zachowaniu zwolnienia z podatku przez podmiot inny niż poczta polska jest niemożliwe. Taka czynność (refakturowania) nie mieści się w ramach wcześniej przytoczonej definicji usług pocztowych, skutkiem czego podmioty jej dokonuje ze zwolnienia nie mogą skorzystać. Ponadto dla możliwości skorzystania ze zwolnienia jest istotne spełnienie warunku, by usługę pocztową realizował operator zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych (a zgodnie z Prawem pocztowym jest nim wyłącznie Poczta Polska S.A.).

W związku z tym, taka odsprzedaż usług pocztowych w drodze refakturowania dokonywana przez podmiot inny niż poczta polska nie będzie zwolniona, lecz opodatkowana podatkiem VAT. Ponieważ usługa pocztowa jest zwolniona od podatku, podatnik dokonuje zakupu tej usługi ze stawką zwolnioną. Jednak odsprzedając ją osobie trzeciej, musi zastosować już stawkę odpowiednią dla rodzaju usługi, którą świadczy.

Uwaga Dostawa towaru a usługa pocztowa ściśle związana z towarem

ILPP1/443-46/11-4/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2011.04.15
W przypadku gdy koszty przesyłki nie są samodzielną usługą świadczoną przez przedsiębiorcę są ściśle związane ze sprzedażą towarów, warto by w cenie towaru „zawarty był koszt transportu. Integralność usługi wyszczególnionej na fakturze jako niezależna usługa może budzić bowiem zastrzeżenia kontrolującego. Co prawda faktura nie jest dowodem brzmienia umowy, niemniej jej wskazanie w fakturze w odrębnej pozycji powoduje rozumowanie, że skoro to inna pozycja faktury – to również umowa między stronami dotyczyła dwóch świadczeń – przesyłanego towaru oraz niezależnie od niego – usługi transportu. Tym samym na usługę transportu zastosowanie znajdzie stawka podstawowa mimo, jej integralności z dostawą towaru (która ze względu na swój charakter może np. być opodatkowana stawką preferencyjną, niższą).
Co istotne, urzędy skarbowe nie stoją jednomyślnie na tak restrykcyjnym stanowisku. Według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2011 r. (sygn. akt ILPP1/443-46/11-4/AW) koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Istnieje możliwość uniknięcia opodatkowania VAT usług pocztowych świadczonych przez podmiot niebędący operatorem publicznym. Nabywca (zarówno dostawy towaru, jak i w rezultacie usługi pocztowej) musiałby udzielić dostawcy (sprzedawcy) pełnomocnictwa (w formie ustnej lub za pośrednictwem e-maila) do zawarcia w jego imieniu umowy o usługę z pocztą polską. Usługa jest realizowana na rzecz nabywcy (towaru), działającego przez pełnomocnika (sprzedawcy towaru). Tego typu pełnomocnictwo nie podlega obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej. Natomiast kwota uzyskana przez pełnomocnika na potrzeby wykonania czynności objętej pełnomocnictwem nie podlega opodatkowaniu VAT. W tej sytuacji występuje zwrot kosztów poniesionych przez pełnomocnika, a nie refakturowanie usługi pocztowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki
Marta Kaczmarek

 • data utworzenia: 31-05-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015