Wyliczanie wysokości składek ZUS przedsiębiorców

ZUS przedsiębiorców

Składki ZUS

Wysokość składek ZUS w roku 2014 uległa podwyższeniu. Koszty podwyższenia dotyczyły przedsiębiorcy, gdyż podwyżce uległa m.in. wysokość składki zdrowotnej.
 

Składki przedsiębiorcyWysokość (%)Obowiązkowa/dobrowolna

Emerytalna

19,52%

Obowiązkowa

Rentowa

8%

Obowiązkowa

Wypadkowa

1,93%* (0,4-8.12%)

Obowiązkowa

Chorobowa

2,45%

Dobrowolna

Zdrowotna

9,00%

Obowiązkowa

Fundusz Pracy

2,45%

Obowiązkowa

aktualne wysokości stóp procentowych ZUS
 

Wahania składki wypadkowej zależą od tego, do jakiej grupy ryzyka zostaje zakwalifikowany dany przedsiębiorca. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności – w obecnym stanie prawnym składka tak ustalona wynosi 1,93%. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Liczbę ubezpieczonych ustala się natomiast jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w Zakładzie co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w Zakładzie w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w Zakładzie.

Z racji opłacania tego rodzaju ubezpieczenia nabyć można prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub w drodze do pracy.

Istotą ubezpieczenia chorobowego jest możliwość wypłaty zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Brak opłacania składki przez przedsiębiorcę w terminie spowodować może nie tylko sankcje odsetkowe, ale również pozbawienie prawa zasiłku. Po utracie prawa ubezpieczony musi ponownie dokonać ubezpieczenia i wyczekać określony czas, by uzyskać prawo do zasiłku.

Istotą ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwość korzystania z bezpłatnej państwowej służby zdrowia. Składka jest obowiązkowa, to znaczy, że nie można z niej zrezygnować np. na rzecz opieki niepublicznej. Podatnik może oczywiście dodatkowo, na własny koszt wykupić pakiet prywatny, co nie zwolni go jednak z obowiązku opłacania składki.

Ubezpieczenie rentowe uprawnia ubezpieczonego do renty z tytułu ograniczenia lub braku możliwości pracy zawodowej.


Podstawa wymiaru składek przedsiębiorców

Składki nie dość, że są pobierane w różnej stopie procentowej, to ich wymiar ustala się od różnej kwoty (różnej podstawy). Istotne jest to, że od 1 stycznia 2009 r. składki ustala się rocznie, a nie kwartalnie. Stanowi to duże udogodnienie dla przedsiębiorców, należy jednak pamiętać, że czym innym jest składka za dany miesiąc należna, a czym innym ustalona w danym miesiącu. Oznacza to, że w styczniu, płacąc za grudzień roku poprzedniego należy zapłacić składkę w wysokości właściwej dla poprzedniego roku.

Składkę na Fundusz Pracy ustala się od tej samej podstawy, co składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawa ta jest niższa, gdy przedsiębiorca korzysta z tzw. ulgi w ZUS, a zatem obniża podstawę swojego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ustalana od podstawy, której wysokość ustala sam przedsiębiorca, deklarując od jakiej podstawy będzie opłacał tę składkę. Jednak zadeklarowana kwota nie może być niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru za dany rok. Składka jest ustalana rocznie - w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Podstawa dla składki emerytalnej i rentowej nie może być jednak wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Jeżeli brak jest podstaw dla ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

W przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzonej działalności podstawę składek stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa może jednak być wyższa niż ta kwota (decyduje sam ubezpieczony). Górna granica pozostaje zachowana w tej samej wysokości co wskazana powyżej 30 – krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe opłaca się od tej samej podstawy, którą stosuje się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Niemniej obowiązuje inna kwota górnego ograniczenia - nie może ona przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Podstawa ustalenia składki zdrowotnej to 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki