Rozliczanie składek ZUS w kosztach

Piotr Szulczewski 29.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów zarówno składek własnych, jak i składek opłacanych za osoby współpracujące oraz składek osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę.

Podstawa składek ZUSFinansuje przedsiębiorcaOpłaca przedsiębiorca a finansuje zatrudniony

Prowadzenie działalności

Tak

Nie

Umowa o pracę

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 100%

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 2,5%, chorobowa 100%

Umowa zlecenie

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 100%

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 2,5%, wypadkowa 100%

Umowa o dzieło

Nie

Nie

współpraca

Tak – w całości

Nie

Praca nakładcza

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 100%

W części – emerytalna 9,76%, rentowa 2,5%, chorobowa 100%

Opłacanie składek za osobę trzecią (np. pracownika, zleceniobiorcę) należy odróżnić od finansowania składek. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składkę za osobę trzecią – to potrąca ją z kwoty brutto wynagrodzenia. W przypadku finansowania składki – wynagrodzenie w kwocie brutto pozostaje niezmienione.

Składki ZUS opłacane za własne ubezpieczenie społeczne lub za osobę współpracującą można alternatywnie:

  • odliczać od dochodu,
  • rozliczać w kosztach.

Odliczenia dokonywać można już w trakcie roku podatkowego, pomniejszając dochód w miesięcznych rozliczeniach podatkowych (nie trzeba wówczas składek ZUS ujmować w KPiR lub rejestrach) lub też na koniec roku, w rozliczeniu rocznym.

Alternatywnie możliwe jest rozliczanie ich w kosztach uzyskania przychodów. Obowiązuje tu zasada kasowości (rozliczenia składek w dacie wystawienia dowodu księgowego, będącego podstawą księgowania). W przypadku osoby współpracującej do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów pracy takich osób, niemniej za koszty pracy nie uznaje się składek ZUS opłacanych za współpracujących.

Rozliczanie w kosztach składek ZUS zapłaconych za pracowników, a finansowanych przez płatnika składek odbywa się w zależności od tego, czy składki zostały opłacone terminowo czy nie. W przypadku terminowego opłacania składek, mogą one stanowić koszt przedsiębiorcy w okresie, za który wynagrodzenie jest należne. Nieterminowe ich opłacanie powoduje stosowanie zasady kasowości.

W przypadku innych zatrudnionych składki finansowane przez płatnika –przedsiębiorcę rozliczać należy w kosztach w dacie wystawienia dokumentu księgowego będącego podstawą ich rozliczania.

W przypadku składek zdrowotnych możliwe jest wyłącznie odliczanie składek od podatku. Przedsiębiorca nie rozlicza ich w kosztach podatkowych.

W związku z tym, że za pracowników i innych zatrudnionych pracodawca wyłącznie opłaca, a nie finansuje składek na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik do kosztów zalicza kwotę brutto wynagrodzenia, w konsekwencji – również opłacaną z kwoty brutto składkę pracownika rozlicza się w kosztach (ale pośrednio).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015