Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Indywidualny rachunek składkowy do zapłaty ZUS

Piotr Szulczewski

Jeden przelew do ZUS zamiast trzech lub czterech. Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik ZUS będzie miał własny indywidualny numer rachunku składkowego.

Jednorazowe przelewy na rachunek ZUS za wszystkie składki stanowią ułatwienie dla płatników, ale również wyzwanie w przypadku ich terminowego i skrupulatnego opłacania.

Na składanych deklaracjach i raportach imiennych płatnik oznacza wysokość podstawy oraz wysokość należnych składek na:

 1. ubezpieczenia społeczne:
  1. emerytalne,
  2. rentowe,
  3. chorobowe,
  4. wypadkowe,
 2. Fundusz Emerytur Pomostowych,
 3. ubezpieczenie zdrowotne,
 4. Fundusz Pracy,
 5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Obliczając wartość do przelewu, należy najpierw obliczyć łączną kwotę tych składek za siebie (za płatnika) oraz za osoby ubezpieczone, w stosunku do których płatnik opłaca składki ZUS.

 

Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

 

Pojedynczy rachunek w ZUS nie jest przyporządkowany ubezpieczonemu, lecz płatnikowi. Do deklaracji płatnik składek załącza imienne raporty miesięczne, dotyczące każdego ubezpieczonego. Do ZUS-DRA dołącza się zatem:

 • ZUS RCA – za ubezpieczonych podlegających innym składkom niż zdrowotna,
 • ZUS RZA – za ubezpieczonych podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.


UWAGA!

Kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza.


Kilka raportów od tego samego płatnika z tym samym numerem

W razie jednoczesnego wpływu za dany miesiąc kalendarzowy więcej niż jednej deklaracji i raportów oznaczonych tym samym numerem identyfikatora, Zakład dokonuje rozliczenia na koncie płatnika składek i zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego na podstawie deklaracji i raportów przekazanych jako ostatnie. Nie następuje zatem sumowanie kwot lub uznawanie, że raz złożona deklaracja (raport) jest ostateczna.

 

Jedna płatność na jeden rachunek płatnika

Płatnik składek dokonuje jednej wpłaty obejmującej łączną kwotę składek na:

 1. ubezpieczenia społeczne w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz przysługującego płatnikowi składek wynagrodzenia za realizację roli płatnika,
 2. Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy,
 3. ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek za dany miesiąc kalendarzowy,
 4. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy.

 

Zakład dokonuje rozliczenia dokonanej przez płatnika składek wpłaty na koncie płatnika i zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie deklaracji oraz raportów lub deklaracji korygującej i raportów korygujących, w części przypadającej na dany fundusz według ściśle ustalonego porządku. Podstawą do przeniesienia wpłaconych kwot będą dane wskazane w raportach miesięcznych lub w ZUS-DRA.

 

Sprawdź swój nowy numer konta w ZUS online

 

Płatność jednolita, podział na poszczególne składki. Zbyt niska płatność , zbyt wysoka płatność

Składki opłacane są jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku płatniczego. W efekcie kwota musi być całościowa, nie można podać rodzaju składki, na jaką dokonuje się płatności, nie można również podać osoby, za którą opłacana będzie składka. Wpłata będzie rozliczana proporcjonalnie na wszystkie składki, zarówno własne, jak i za osoby ubezpieczone. Nie da się zatem zalegać z opłaceniem składek za ubezpieczonych, będąc jednocześnie ubezpieczonym i posiadać opłacone w całości własne składki przez płatnika. Opłata będzie rozliczana według zasady:

 1. proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy albo
 2. w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji – według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia

 

W przypadku gdy wpłata dokonana po terminie nie uwzględnia odsetek za zwłokę, zakład rozlicza dokonaną wpłatę proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę.


Uwaga!

Powoduje to, że przedawniona płatność (czyli dokonana po terminie do zapłaty) powinna być powiększona o odsetki, w przeciwnym wypadku – tj. gdy płatnik zapłaci tylko zaległą kwotę bez odsetek - płatnik może stracić prawo do świadczeń z ZUS ze względu na nieopłacenie w całości należnej składki; płatność zostanie bowiem przekazana w części z urzędu na poczet odsetek za zwłokę.

 

Natomiast dokonana wpłata niższa niż 4 zł podlega zaliczeniu przez Zakład na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota wpłaty w części przypadającej na ubezpieczenia społeczne podlega zaliczeniu na fundusz emerytalny i otwarte fundusze emerytalne, fundusz rentowy, fundusz chorobowy oraz fundusz wypadkowy, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności. Jeżeli kwota wpłaty w części przypadającej na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od kwoty należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy, którego deklaracja dotyczy, w pierwszej kolejności rozlicza się ją na pokrycie należnych składek na fundusz emerytalny i na otwarte fundusze emerytalne. Dopiero pozostała po takim rozliczeniu kwota wpłaty w części przypadającej na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne podlega podziałowi i zaliczeniu proporcjonalnie na pokrycie należnych składek na fundusz rentowy, fundusz chorobowy i fundusz wypadkowy, proporcjonalnie do kwot należnych składek na te fundusze za dany miesiąc kalendarzowy, którego deklaracja dotyczy.

W przypadku innych składek (zdrowotne, FP itd.), po proporcjonalnym podziale wpłaty dochodzi do zaliczenia jej na poczet składki o najwcześniejszym terminie płatności. Natomiast nadwyżka wpłaty jest rozliczana pomiędzy poszczególnymi rodzajami składek, tj,. nadwyżka:

 • na składki społeczne – przekazywana jest na FEP, a następnie na składkę zdrowotną, następnie na FP i FGŚP (proporcjonalnie obie),
 • z FEP – trafia na składki społeczne (proporcjonalnie na każdą z nich), następnie na składkę zdrowotną, następnie na FP i FGŚP (proporcjonalnie obie),
 • ze składki zdrowotnej - trafia na składki społeczne (proporcjonalnie na każdą z nich), następnie na FEP, następnie na FP i FGŚP (proporcjonalnie obie),
 • z FP lub FGŚP - trafia na składki społeczne (proporcjonalnie na każdą z nich), następnie na FEP, następnie składkę zdrowotną,


Rozliczenia uznań nadwyżek ze strony ZUS

Ilekroć płatnik składek dokonuje rozliczenia w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne kwoty uznań, podlega ona zaliczeniu odpowiednio na pokrycie składek należnych na fundusz emerytalny, otwarte fundusze emerytalne, fundusz rentowy, fundusz chorobowy i fundusz wypadkowy do wysokości należnej kwoty składek.

Pozostała po rozliczeniu należności z tytułu składek nadwyżka podlega zaliczeniu na pokrycie innych należności z tytułu składek do wyczerpania kwoty, a następnie na poczet przyszłych składek lub zwrotowi na rzecz płatnika.

Szczegółowe zasady dotyczą również składek opłacanych z tytułu układu ratalnego lub odroczenia ich płatności.