Wyposażenie prywatne w działalności - wyposażenie

06.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wyposażenie

Wyposażenie prywatne w działalności

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w działalności gospodarczej wykorzystywać prywatny majątek przedsiębiorcy. Możliwe są dwie decyzje w tym zakresie:

  • korzystanie ze sprzętu prywatnego bez podatkowego ujęcia sprzętu w kosztach,
  • rozliczenie wykorzystywanego sprzętu w ramach firmy, poprzez przeznaczenie go dla celów firmowych.

Podatnik, który zdecyduje się zaliczyć majątek prywatny do kosztów firmy musi podjąć decyzję o uznaniu go za środek trwały (niskowartościowy, przy założeniu, że wartość początkowa nie przekroczy 3500 zł netto) z możliwością zastosowania tzw. jednorazowej amortyzacji w miesiącu przekazania go do używania lub w miesiącu następnym. Oczywiście możliwe jest również zastosowanie amortyzacji przez dłuższy okres (np. uwzględniając liniową metodę amortyzacji). Nie ma natomiast możliwości zaliczenia składnika majątku do wyposażenia, gdyż zakup nie stanowił czynności bezpośrednio związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem (podobnie NSA w wyroku z 12 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2374/10).

Wartość początkową wprowadzanych środków trwałych ustalić można w kilku formach:

  • jeżeli podatnik posiada dokument nabycia, z którego wynika zapłacona sprzedającemu cena – zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 22g ustawy o PIT (np. na podstawie ceny nabycia ustalonej w tym dokumencie),
  • odpowiednio możliwa jest wycena wartości początkowej wprowadzanych środków trwałych, nabytych uprzednio w drodze darowizny lub wytworzonych przez podatnika,
  • jeżeli podatnik nie posiada dokumentu nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia; w przypadku wytworzenia – wartość początkową określa się z udziałem biegłego,
  • jeżeli podatnik nie posiada dokumentu nabycia środków trwałych lub ich części nabytych prywatnie w trakcie prowadzenia działalności – uznać należy, że zakupu nie można wyceniać w wartości dowolnej, podatnik nie może zaksięgować go w kosztach; podatnik ma natomiast prawo rozliczać w kosztach wydatki eksploatacyjne związane z takim składnikiem majątku.

UWAGA!

NSA w wyroku z 12 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2374/10 wskazał, że możliwe jest zaliczenie do kosztów bezpośrednio – jako wyposażenie – samochodu – o wartości przekraczającej 3500 zł pod warunkiem wykorzystywania go w działalności krócej niż rok.

W przypadku, gdy podatnik nie decyduje się rozliczać kosztów majątku prywatnego, nie musi go ujmować w ewidencji środków trwałych lub wyposażenia. Nie wykazuje z tytułu korzystania z majątku prywatnego przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

UWAGA!

W przypadku prywatnego samochodu osobowego rozliczanie kosztów jego eksploatacji możliwe jest na podstawie ponoszonych wydatków do wartości miesięcznego limitu wynikającego z ewidencji przejechanych kilometrów.

W przypadku innych składników majątku prywatnych możliwe jest rozliczanie bieżących kosztów eksploatacji. Nie można natomiast innych prac, np. ich ulepszania, modernizacji rozliczać jako inwestycji w obcym środku trwałym, podatnik pozostaje bowiem właścicielem modernizowanego majątku. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się zaliczyć danego majątku do środków trwałych – prace tego typu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (podobnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 6.06.2008 r., IPPB1/415-421/08-2/JK).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015