Sprzedaż wyposażenia - wyposażenie

Wyposażenie

Sprzedaż wyposażenia

Inaczej rozlicza się sprzedaż wyposażenia:

  • Będącego majątkiem firmy,
  • Wycofanego z firmy z przeznaczeniem go na cele prywatne - przez okres 6 lat licząc od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z firmy,
  • Wycofanego z firmy z przeznaczeniem go na cele prywatne – po powyższym okresie.

Sprzedaż majątku znajdującego się w działalności rozlicza się na bieżąco, tzn. nie ustala się szczególnych kosztów jego kupna, gdyż dany majątek został już wcześniej zaliczony do kosztów podatkowych. Podatnik może do działalności wprowadzić koszty sprzedaży, np. zamieszczania ogłoszeń ofertowych.

Przychód ze sprzedaży rozlicza się w ramach źródła – działalność gospodarcza, zatem traktuje jak każdy inny zarobek firmowy. Wartość przychodu ustalają strony – przychodem jest kwota należna z tytułu sprzedaży. W przypadku sprzedaży tzw. podmiotom powiązanym (w tym również członkom rodziny), należy pamiętać, by cena sprzedaży odpowiadała wartości rynkowej. Zaniżenie lub jej zawyżenie może wpłynąć na oszacowanie tej kwoty przez organ skarbowy.

W zakresie podatku VAT podstawa określana jest na tych samych zasadach, co kwota przychodu, tj. decydującą będzie wartość wskazana w umowie stron z zastrzeżeniem, że odejście od wartości rynkowej przy transakcji z podmiotem powiązanym może wpływać na określenie podstawy opodatkowania w drodze szacunku.

Sprzedaż w okresie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z działalności rozliczana będzie nadal w ramach działalności gospodarczej. Dopiero po tym okresie sprzedaż stanowić będzie przychód prywatny – ze sprzedaży rzeczy ruchomych (ewentualnie nieruchomości).

Sprzedaż po wycofaniu z działalności nie będzie rodzić obowiązków w podatku VAT. Podatek ten naliczony będzie jedynie w związku z wycofaniem wyposażenia z firmy. Późniejsze zbycie nie jest już opodatkowane VAT (podatnik nie działa w roli podatnika VAT).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015