Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

ZUS maksimum - Wynagrodzenia

29.08.2011 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

ZUS maksimum

Istnieje górna granica wysokości rocznej podstawy wymiaru składek w danym roku kalendarzowym, która odnosi się wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, nie obejmując ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jakie obowiązuje w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – określone w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.

W sytuacji braku powyższych podstaw pozwalających na ustalenie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 1999r.

ROK KWOTA AKT PRAWNY

1999r.

50 375,22 zł

(MP 1998 nr 46, poz. 658)

2000r.

54 780,00 zł

(MP 1999 nr 41, poz. 640)

2001r.

62 940,00 zł

(MP 2000 nr 43, poz. 855)

2002r.

64 620,00 zł

(MP 2001 nr 47, poz. 785)

2003r.

65 850,00 zł

(MP 2002 nr 60, poz. 845)

2004r.

68 700,00 zł

(MP 2003 nr 58, poz. 915)

2005r.

72 690,00 zł

(MP 2004 nr 54, poz. 910)

2006r.

73 560,00 zł

(MP 2005 nr 84, poz. 1221)

2007r.

78 480,00 zł

(MP 2006 nr 90, poz. 951)

2008r.

85 290,00 zł

(MP 2007 nr 97, poz. 1075)

2009r. 95 790,00 zł

(MP 2008 nr 97, poz. 850)

2010r. 94 380,00 zł

(MP 2009 nr 80, poz. 997)

2011r. 100 770,00 zł

(MP 2010 nr 99, poz. 1173)

2012r. 105 780,00 zł

(MP 2011 nr 115, poz. 1160)

2013r.

111 390,00 zł

(MP 2012 nr 0 poz. 1018)

2014r. 112 380,00 zł

(MP 2013 nr 0 poz. 1028)


Źródło: ZUS.pl

Do momentu osiągnięcia górnej granicy kwoty składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płatnik ma obowiązek obliczyć i przekazać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płatnik jest zobowiązany do zaprzestania odprowadzania ww. składek, ponieważ od nadwyżki składek emerytalnych i rentowych się nie pobiera.

Jeżeli do opłacania składek jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, osoba ubezpieczona ma obowiązek zawiadomić każdego z płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek

Uwaga !

Za błędne zawiadomienie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiary składek, co skutkuje nieodprowadzaniem należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odpowiada wyłącznie ubezpieczony.

Opłacone składki po przekroczeniu podstawy wymiaru

Nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na poczet wcześniej nieopłaconych składek, lub składek bieżących, a w razie ich braku na poczet przyszłych składek. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie składek nienależycie opłaconych – chyba, że nie stanowią więcej niż 5% najniższego wynagrodzenia.

Płatnik składek ma jednak prawo do roszczenia zwrotu nadpłaconych składek na podstawie właściwego wniosku w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nienależnie opłacone składki ZUS ma obowiązek zwrócić w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, a jeżeli nie zostaną zwrócone w ustawowo wskazanym terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych – od dnia złożenia przez płatnika wniosku.

W przypadku nienależytego opłacenia składek emerytalnych i rentowych płatnik składek ma obowiązek złożenia dokumentów korygujących:

  • imiennego raportu miesięcznego korygującego,
  • deklaracji rozliczeniowej korygującej.

- na podstawie których określa się datę stwierdzenia nienależnie opłacanych składek.

Uwaga !

Zwrócone przez ZUS za pośrednictwem pracodawcy nadpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowią przychód podatnika z innych źródeł w roku podatkowym, w którym je otrzymano. Nie należy dokonywać korekty zeznania za lata poprzednie, w szczególności nie należy z deklaracji z lat poprzednich usuwać dokonanego wcześniej odliczenia. W zakresie obowiązku ubezpieczeń społecznych należy uznać, iż kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jednak stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 29-08-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015