Regulamin wynagradzania - Wynagrodzenia

12.04.2011 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

Regulamin wynagradzania

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nie obowiązują u niego układy zbiorowe pracy, to warunki wynagradzania za pracę zostają określone w regulaminie wynagradzania. Regulamin wynagradzania podobnie jak regulamin pracy jest aktem wewnątrzzakładowym. Określa on szczegółowe zasady wypłacania pracownikowi honorarium za wykonaną pracę.

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania regulaminu w przypadku, jeśli zatrudnia mniej niż 20 pracowników, bądź jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale objętych zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Uwaga

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, który ustalają warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę. (art. 77(2)§3).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r. I PK 349/03 regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez zgody organizacji związkowej, działającej u pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli organizacja związkowa wyrazi negatywną opinię, to regulamin wynagradzania nie może być przez pracodawcę ustalony.

Należy pamiętać, że postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich układu ponadzakładowego. Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników, którzy zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy, oraz pracowników zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (24126 §1 kp)

Regulamin wynagradzania dotyczy:

  • wypłaty wynagrodzenia zasadniczego,
  • innych świadczeń związanych z pracą m.in. wypłat pozapłacowych, premii, delegacji.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia przedstawienia go pracownikom.

Jeżeli umowa o pracę nie przewiduje warunków szczególnych związanych z wynagradzaniem, pracownika obowiązują zasady wskazane w regulaminie lub układzie zbiorowym (zakładowym lub ponadzakładowym). W przypadku rozbieżności - decydujące będą przepisy aktu korzystniejszego dla pracownika.

Zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowych pracownika

Pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza jego stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową, a także diety.
Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż pracodawcy sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę - jeżeli pracodawca ten nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

W sytuacji, gdy pracodawca nie jest objęty żadnym układem zbiorowym, a także nie jest zobowiązany do posiadania regulaminu wynagradzania, wówczas o wysokości diety decyduje stosowne rozporządzenie właściwego ministra.

Uwaga

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niżeli dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Wysokości kwot mogą się różnić w zależności od kraju w jakim przebywał pracownik.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 12-04-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015