Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Jak obliczyć listę płac? - Wynagrodzenia

25.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

Jak obliczyć listę płac?

Ustalając wynagrodzenie pracownika lub zatrudnionego należy prawidłowo wyliczyć kwoty obciążających je składek, odprowadzić zaliczki na podatek, a także wskazać właściwą wartość wynagrodzenia wynikającego z pełnienia roli płatnika.

 

Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora wynagrodzeń

Poniższe opracowanie dotyczy wypłat z umowy o pracę, dzieło i zlecenie.

Podstawowe pytanie, jakie należy zadać dotyczy wysokości uzyskiwanych kwot oraz źródła finansowania i przedmiotu ich pochodzenia. Od tego bowiem zależeć będą poszczególne stosowane wyliczenia.

Zlecenie, dzieło do 200

W przypadku tego typu wynagrodzeń nie należy rozliczać kosztów podatkowych. Podatek pobiera się ryczałtem 18% bez pomniejszania podstawy jego obliczenia o:

  • Koszty podatkowe, w tym koszty autorskie,
  • Składki ZUS (emerytalną, rentową, wypadkową).

Składki ZUS oczywiście oblicza się, nie wpływają one jednak na wyliczenie kwoty podatku do zapłaty. Wystąpią one wyłącznie w przypadku umów zlecenie, umowa o dzieło nie podlega składkom społecznym i zdrowotnym.

W przypadku zlecenia możliwe jest natomiast obniżenie ryczałtowego podatku o wartość 7,75% podstawy składki zdrowotnej.

Obliczenie wygląda zatem następująco:

Kwota brutto x 18% = podatek ryczałtowy - 7,75% podstawy składki zdrowotnej

Składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa) oblicza się od kwoty brutto przychodu

Składka zdrowotna = podstawa (kwota brutto przychodu) – składki ZUS finansowane przez pracownika z kwoty brutto.

Kwoty zwolnione z podatku, składek

Kwoty zwolnione nie powodują naliczenia zaliczek na podatek. Odpowiednio kwoty zwolnione ze składek nie zmuszają do odprowadzania składek społecznych. Należy monitorować te wartości – bardzo często są wypłacane po prostu w kwotach brutto.

Oświadczenia pracownicze

Zaliczki pobiera się standardowo według stawki 18% i 32% od umowy o pracę, natomiast od umów cywilnoprawnych – zawsze według stawki 18%. Zaliczka od tych ostatnich nie jest pomniejszana o 1/12 kwoty wolnej od podatku (46,33 zł) Poszczególne oświadczenia ze strony pracownika mogą jednak wpływać na wartość zaliczki na podatek oraz na kwestię obniżania jej o kwotę wolną.

Zaokrąglenia

Zaokrąglać należy zarówno podstawy obliczenia podatku, jak i podatek do zapłaty do urzędu. Podstawa to kwota brutto, po odjęciu kosztów i składek ZUS. Te kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych (0-49 gr w dół, 50 – 99 gr – w górę). Po zaokrąglaniu naliczyć należy podatek. W przypadku drugiego z zaokrągleń, następuje ono bezpośrednio przed wpłatą, tzn. po odjęciu wcześniej odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Umowy autorskie – ograniczenie kosztów podatkowych

W przypadku umów dla których zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania należy pamiętać, by nie pobierać ich powyżej połowy kwoty 85.528 zł, czyli od kwoty 42764 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę pochodząca z tytułów rozliczanych kosztami autorskimi nie podlega kosztom uzyskania przychodów – do nadwyżki stosuje się zatem wartość 0 zł kosztów.

<< więcej o 50% kosztach autorskich

Dojazdy – kwoty kosztów

W przypadku pracowników posiadających miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, naliczać należy podwyższone koszty uzyskania pod warunkiem, że pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 MiesięczneRoczne

Pracownik miejscowy

111 zł 25 gr

1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

139 zł 06 gr

1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

 

Wynagrodzenie nie wyższe niż minimalne

W przypadku wynagrodzenia z umowy zlecenie lub umowy o pracęnie wyższego niż wynagrodzenie minimalne – nie pobiera się składek na Fundusz Pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na cały czy część etatu. Wyjątek dotyczy osób w pierwszym roku pracy – w tych przypadkach kwota, od której nie pobiera się składki na Fundusz Pracy jest niższa i wynosi odpowiednio 80% wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość kwot opłacanych na ZUS uzależniona jest od tego, jak wysokie wynagrodzenie pracownik otrzymuje. Składki pobiera się procentowo. Część składek pobierana jest z wynagrodzenia brutto (pracodawca pozostaje płatnikiem), część finansowana jest dodatkowo przez pracodawcę.

ZUS – stopy procentowe
Rodzaj składkiWartość %Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,67%

0%

1,67%

Zdrowotna

9%

Naliczana 9%

0%

Odliczana od podatku 7,75%

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

 

Składki ZUS – ograniczenia

Składek ZUS nie pobiera się od określonej wysokości. Obowiązuje roczny limit dotyczący składki emerytalnej i rentowej. Jeżeli wartość podstawy ustalenia składki przekroczy 30krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – składek ponad tę wartość się nie pobiera.

W przypadku składki wypadkowej, chorobowej i zdrowotnej powyższego limitu się nie stosuje.

W przypadku składki zdrowotnej obowiązuje limit miesięczny. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

<< maksymalne składki ZUS

 

Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej

Zgodnie z art. 83 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.) w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W przypadku natomiast nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, obniża się ją do wysokości 0 zł.

Porównaniu z należną zaliczką na podatek podlega składka zdrowotna pobierana (naliczana) ubezpieczonemu (wynosząca 9% podstawy), a nie składka odliczana od podatku (7,75% tej podstawy).

W przypadku, gdy składka odliczana (7,75%) jest niższa niż zaliczka na podatek, a składka naliczana (9%)jest od tej zaliczki wyższa, składkę obniża się, lecz końcowo do wpłaty na rzecz organu skarbowego pozostanie niewielka kwota zaliczki na podatek. W przypadku natomiast, gdy obie kwoty składek będą wyższe od zaliczki na podatek, składka naliczana podlegać będzie obniżeniu, a do urzędu skarbowego nie należy wpłacać ani złotówki.

< więcej o składce zdrowotnej

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-06-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015