Pobierz e-pity 2019

Ulepszenie, remont, podział, łączenie - środka trwałego

02.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Ulepszenie i remont

Nakłady na środek trwały to typowe działanie, zarówno w związku ze stopniowym zużywaniem się składnika majątku, jak również w związku z przystosowywaniem go do nowych funkcji oraz zwiększaniem jego użyteczności.

Odróżnić należy nakłady typowo odtworzeniowe, do których zalicza się remont, od wydatków przystosowujących i zwiększających użyteczność składnika majątku – przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację, modernizację. Tylko w tym drugim przypadku można mówić o wydatkach, które wpłynąć mogą dodatkowo na wartość początkową.

Koszty remontu, niezależnie od ich wartości trafiają bezpośrednio do kosztów podatkowych i nie podwyższają wartości początkowej środka – po remoncie amortyzacja jest kontynuowana na tych samych zasadach, co dotychczas. Do wykonywania remontu nie trzeba zużywać dokładnie tych samych składników, które były wykorzystane pierwotnie. Remont ma na celu zachowanie pierwotnego stanu technicznego lub eliminację stanu, który wpływa na obniżenie wartości lub użyteczności składnika majątku. W związku z postępem technicznym możliwe jest wykorzystywanie do remontu dostępnych w danym okresie składników, a nie tylko posługiwanie się elementami z dnia oddania środka trwałego do używania (np. remont poprzez wymianę okien drewnianych, zniszczonych na nowe, plastikowe).

Jeżeli natomiast środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 zł. W pozostałych przypadkach (wydatków innych niż na części składowe lub peryferyjne, np. na usługi) kwotę tę liczy się jako sumę wydatków ulepszających w danym roku.

Stąd też nie każdy wydatek związany z przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją spowoduje ulepszenie, czyli nie każdy wydatek wpłynie na wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy:

  • suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł (do kwoty tej zalicza się łącznie wydatki na usługi jak również na zakup części składowych i peryferyjnych) i jednocześnie
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

Uwaga!

Jeżeli podatnik nie wyda na cele adaptacji, rekonstrukcji, modernizacji itd. rocznie więcej niż 3500 zł – niezależnie od tego, czy wydatki te spowodują podwyższenie wartości środka trwałego – podatnik kwoty wydatków ujmuje bezpośrednio w koszty, nie musi ich odnosić do wartości początkowej środka trwałego.

Jeżeli podatnik wyda więcej niż 3500 zł rocznie, lecz wydatki te nie spowodują wzrostu wartości środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania – podatnik rozliczy wydatki bezpośrednio w kosztach.

Ulepszenie środka trwałego wpływa na podwyższenie rat amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ulepszenie miało miejsce. Nie wpływa ono natomiast na stosowaną metodę amortyzacji (jeżeli amortyzowano liniowo – należy nadal dokonywać amortyzacji tą metodą od podwyższonej wartości początkowej).

Obniżenie wartości środka trwałego

W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę.

Wartość niematerialna i prawna, inwestycja w obcym środku trwałym

Ulepszenie dotyczy jedynie środków trwałych, stąd nie ma możliwości ulepszania wartości niematerialnych (np. praw, licencji).

Inwestycja w obcym środku trwałym może podlegać ulepszeniu, zaliczana jest bowiem do środków trwałych i zmiany w niej dokonane mogą świadczyć o modernizacji, rozbudowie itd. (podobnie w pełnej rachunkowości wskazuje pkt III. 9 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015