Pobierz e-pity 2019

Tabor morski - środki trwałe

05.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Tabor morski

Amortyzacja taboru morskiego została uregulowana w sposób szczególny, ze względu na znaczną wartość majątku oraz długi okres, w czasie którego nakłady są ponoszone. Mimo zatem, że tabor nie jest jeszcze zdatny do użytku i kompletny, może podlegać amortyzacji.

Szczególne zasady amortyzacji dotyczą wyłącznie taboru transportu morskiego w budowie (PKWiU 20004 - 30.11). Amortyzacji nie dokonują natomiast ci podatnicy, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej.

Kwotą graniczną, od której rozliczać można odpisy amortyzacyjne jest poniesienie 10% kosztów wartości kontraktowej zamówionego taboru morskiego.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu. Późniejsza zmiana ceny kontraktowej nie będzie zatem wpływała na termin, od którego można rozpocząć amortyzację.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Podstawę ustalenia rat amortyzacyjnych (wartość początkową) stanowi część wartości kontraktowej stanowiąca 10% tej wartości, powiększona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te zwiększają sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po miesiącu ich poniesienia.

Odpisów dokonuje się do końca miesiąca, w którym dany obiekt taboru został przyjęty do używania; jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.

Jeżeli dojdzie do przyjęcia do używania taboru morskiego, stosuje się zasady ogólne rozliczeń rat amortyzacyjnych (22i ustawy o PIT). Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 22i i odpisów amortyzacyjnych obiektu w budowie, nie może przekroczyć wartości początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.

Podstawowa stawka amortyzacyjna dla taboru pływającego wynosi 7% rocznie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015