Stawki wartości niematerialnych i prawnych - środki trwałe

30.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Stawki te są takie same, niezależnie od rodzaju wartości niematerialnej i prawnej, poddanej amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

  • od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące;
  • od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące;
  • od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;
  • od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.

Jeżeli wynikający z umowy okres używania licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych, jest krótszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy.

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zatem dokonuje się tej czynności jedynie raz, przy czym okresu tego nie należy zmieniać.

Odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej:

  • w wysokości 2, 5%;
  • przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości - z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015