Stawki podwyższone - środki trwałe

04.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Stawki podwyższone amortyzacji

Ze względu na warunki szczególne podatnik ma prawo dokonywać zmian stosowanych stawek amortyzacyjnych, podwyższając je o dodatkowy współczynnik. Istotne, że tylko występowanie szczególnych warunków wykorzystywania danego środka trwałego uprawnia podatnika do podwyższania stawki liniowej. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że warunki takie faktycznie występowały – stąd powinien od dysponować dokumentami potwierdzającymi prawo stosowania takiego współczynnika.

Podwyższeniu podlegać mogą jedynie stawki amortyzacji liniowej (ustalonej na podstawie tabeli stawek amortyzacyjnych. Współczynnik nie będzie stosowany do stawek indywidualnych czy amortyzacji jednorazowej de minimis.

Podwyższone stawki amortyzacji

 

Podatnik nie ma obowiązku wybrać współczynnika wskazanego powyżej – może to być współczynnik niższy, natomiast nie może on przekroczyć współczynnika z tabeli. Ponadto podatnik ma obowiązku stosować podwyższenia, a jedynie jest to prawo podatnika (może z niego korzystać, lecz nie musi).

Wybierając jeden współczynnik podatnik korzysta z niego aż do ustania szczególnych warunków wykorzystywania danego środka trwałego. Posiadając różne środki trwałe podatnik ma prawo korzystać z wielu współczynników – określa się je dla środka trwałego, a nie dla podatnika.

Podatnik nie może natomiast zmieniać wysokości współczynnika – stosuje się jeden, wybrany dla danego środka trwałego współczynnik. W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu współczynników dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego.


Zmiana współczynnika

W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, w przypadku współczynników 1,2 i 1,4 - stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Wprzypadku współczynnika 2,0 podatnicy mogą podwyższać stawki dla środków trwałych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015