Stawki indywidualne - środki trwałe

03.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Stawki indywidualne amortyzacji

Stawki indywidualne powodują przyspieszenie okresu amortyzacji w stosunku do stosowanych standardowo stawek, dostępnych dla podatników rozliczających się według zasad liniowych.

Stawki indywidualne stosować można wyłącznie dla środków trwałych (wartości niematerialne i prawne nie są amortyzowane według tej metody). Muszą to być środki trwałe używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji danego podatnika. Amortyzacji tą metodą mogą podlegać również środki trwałe ulepszone, po raz pierwszy wprowadzane do ewidencji danego podatnika.

Amortyzacja według stawek indywidualnych wskazuje okresy amortyzacji, które nie mogą być krótsze niż wskazane w tabelach poniżej. Podatnik ma możliwość wydłużać te okresy, według własnego uznania.

Indywidualne stawki amortyzacyjne

 

W przypadku innych środków trwałych okres amortyzacji jest krótszy - zależy od wartości początkowej środka trwałego oraz jego rodzaju.


Stawki indywidualne

Powyższe środki trwałe uważa się za:

  • używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub
  • ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej tego składnika majątku


Indywidualne stawki amortyzacyjne dla transportu

 

Powyższe środki trwałe uważa się za:

  • używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
  • ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.  

Ta zasada ustalania statusu używanych i ulepszonych środków trwałych nie dotyczy budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 % u których okres stosowania stawek indywidualnych wynosi - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Dla takich budynków należy po prostu określić, że składnik majątku był używany lub ulepszony – oraz wprowadza się go po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnik ma obowiązek wówczas wykazać, że składnik majątku był używany lub ulepszony.


Amortyzacja indywidualna – inwestycje w obcych środkach trwałych

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:  

  • inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat;  
  • inwestycji w innych obcych środkach trwałych - okres amortyzacji ustala się według zasad ustalania stawek indywidualnych dla innych środków trwałych (na takich zasadach, jakby był to własny składnik majątku).

Status „inwestycji w obcym środku trwałym” nie zależy długości okresu używania takiej inwestycji. Nakład poniesiony na rzecz majątku stanowiącego majątek osoby trzeciej będzie uznawany za inwestycję w obcym środku trwałym. 


Stawki indywidualne – wybór metody

Wyboru metody należy przed rozpoczęciem amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W związku z tym podatnik jednokrotnie ustala długość okresu amortyzacji i wartość stawek indywidualnych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 03-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015