Pobierz e-pity 2019

Metoda degresywna amortyzacji - środki trwałe

20.01.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Metoda degresywna

Metoda ta pozwala na stosowanie wysokiego współczynnika 2,0, który prawie 2 – krotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji środka trwałego. Stosowana powinna być przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe.

Metoda degresywna polega na następującym działaniu:

  • podatnik ustala wartość początkową środka trwałego,
  • do ustalonej wartości przez pierwszy rok podatkowy stosuje stawkę z wykazu stawek podwyższoną o współczynnik 2,0 (czyli dwukrotnie wyższy niż standardowy),
  • w roku następującym po pierwszym roku dokonuje aktualizacji wartości początkowej odejmując od ustalonej na początku – wartość dokonanych w tym roku odpisów amortyzacyjnych,
  • od tak ustalonej i zaktualizowanej wartości dokonuje ponownie odpisów według stawki z wykazu podwyższonej o współczynnik 2,0 (wartość początkowa jest niższa, zatem wartość odpisów amortyzacyjnych w 2 i kolejnych latach będą się zmniejszały),
  • w roku, w którym wartość zaktualizowana zrównuje się wartością roczną odliczenia amortyzacyjnego dokonywanego na zasadzie liniowej (czyli od początkowej wartości danego środka trwałego zgodnie ze stawką wskazaną w wykazie) – podatnik rozpoczyna amortyzację metodą liniową, bez stosowania już współczynnika podwyższonego oraz bez obniżania wartości, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku następuje powrót do zasady liniowej amortyzacji.

Uwaga !

Nie ma już możliwości stosować współczynnika 3,0 (który dotyczył majątku amortyzowanego w gminach o podwyższonym bezrobociu). Na taką stawkę nie zezwala już Art.149 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Gminy były wcześniej określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.

Metodę degresywną zastosować można jedynie do:

  • maszyn i urządzeń (a nie innych składników, np. wyposażenia, budynki)
  • zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych
  • środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Pozostałe środki trwałe (w tym samochody osobowe) nie mogą być amortyzowane tą metodą.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 20-01-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015