Korzystna metoda 30% - środki trwałe

30.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Metoda 30% wartości

Metoda ta stosowana jest obecnie jedynie na zasadzie praw nabytych. Polegała na możliwości zaliczenia do kosztów 30% wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 KŚT.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 217, poz. 1588) podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. rozpoczęli amortyzację według zasady 30% rocznie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosują do amortyzacji tych środków przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. (czyli mogą kontynuować stosowanie zasady 30%.

Metoda amortyzacji 30% rocznie

Zasadę stosowano według następujących zasad:

  • w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości,
  • jeżeli wysokość odpisów ustalonych według takiej zasady byłaby niższa od odpisów obliczonych według metody liniowej przy zastosowaniu dodatkowo współczynnika 2,0, wówczas podatnicy mogą dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. W tym wypadku roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji,
  • odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. W następnych latach podatkowych podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych stosując zasadę degresywną (odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania) lub według zasady liniowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015