Dla nowych środków trwałych do 100.000 zł - środki trwałe

Piotr Szulczewski 07.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych do 100.000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. dopuszczalne jest stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego – 100.000 zł bez konieczności rozliczania wydatku w czasie. Odpis ten możliwy jest wyłącznie przypadku nabycia fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup:

Grupa KŚTCzego dotyczy dana grupa
Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 6

Urządzenia techniczne

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Poprzez ten odpis nie można zatem rozliczać grup:

Grupa KŚTCzego dotyczy dana grupa
Grupa 0-2

Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 7

Środki transportu

Grupa 9

Inwentarz żywy

Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego dostarczanego przedsiębiorstwu w kolejnych okresach rozliczeniowych. W efekcie rozliczenia kosztów można dokonać już w okresie, gdy środek trwały nie jest jeszcze wykorzystywany w działalności gospodarczej (nie jest jeszcze wpisany do ewidencji, lecz zostanie dostarczony w kolejnych okresach rozliczeniowych).

Metoda amortyzacji jednorazowej stosowana jest wyłącznie w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (ewentualnie – w roku płatności za środek trwały dostarczany w kolejnych okresach). Nie można zatem stosować tej formy wprowadzenia w koszty wielokrotnie, corocznie np. nie można dla maszyny za 300.000 zł nie można zastosować 3xodpisu rocznego 100.000 zł, a jedynie raz odpis 100.000 zł a następnie należy rozpocząć amortyzować nadwyżkę wartości ponad 100.000 zł.

Limit 100.000 zł jest limitem rocznym - łącznym dla wszystkich składników majątku w firmie, tzn. nie można posiadać 3 środków trwałych o wartości 80.000 zł każdy i wszystkie wprowadzić w koszty (dla każdego ustalać odrębny limit 100.000 zł). Limit łączny oznacza stosowanie go dla całej działalności podatnika. Od woli podatnika zależy, który lub które ze środków trwałych obejmie on rozliczeniem bezpośrednio w kosztach.

Dodatkowy warunek co do rozliczenia jednorazowego to minimalna wartość nabytego majątku. Stosuje się ją pod warunkiem że:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Podatnik korzystający z amortyzacji de minimis do 50.000 euro rocznie oraz posiadający prawo stosować amortyzację jednorazową do 100.000 zł musi wybrać jedną z tych metod w stosunku do danego środka trwałego. Nie można zatem najpierw zastosować jednego z tych odpisów, a następnie drugiego. Nie jest natomiast zabronione, by posiadając kilka środków trwałych, część z nich amortyzować w ramach amortyzacji de mini mis do 50.000 euro rocznie, a inne – w ramach 100.000 zł roczne odpisem jednorazowym.

Amortyzację dokonuje się zgodnie z zasadą:

  • płatność na poczet zakupu środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych – może być kosztem bieżącym okresu zapłaty,
  • płatność pomniejsza limit amortyzacji tj. jeśli wprowadzono ją w koszty to limit będzie wynosił: 100.000 zł minus rozliczona w kosztach płatność,
  • po otrzymaniu środka trwałego - odpis amortyzacyjny wprowadza się koszty w całości (czyli do 100.000 zł) nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • podatnik może alternatywnie w roku otrzymania środka trwałego limit 100.000 zł rozbić i dzielić na miesiące lub kwartały lub zastosować go na koniec roku i wprowadzać do ksiąg sukcesywnie – wybór decyzji co do rozliczenia limitu podjąć może podatnik samodzielnie,
  • Od następnego roku podatkowego po zastosowaniu limitu 100.000 zł – jeśli wartość początkowa przekracza tę wartość, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach amortyzacji degresywnej lub liniowej (ewentualnie liniowej – podwyższonej ze względu na specyfikę znacznego wykorzystania), zgodnie ze stawkami wskazanymi w tabeli amortyzacyjnej (nie można stosować innych zasad amortyzacji, szczególnie stawek indywidualnych).

W przypadku spółki – limit 100.000 zł stosuje się do spółki, a zatem nie przysługuje on każdemu wspólnikowi osobno.

Odpis jednorazowy a zmiana formy opodatkowania/likwidacja działalności/rezygnacja z amortyzacji

Odpisem jednorazowym objąć można już wpłatę poczynioną na rzecz przekazywanego w kolejnych okresach środka trwałego. Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów taką wpłatę, a następnie:

1) przed nabyciem środka trwałego:

a) zlikwidował działalność gospodarczą albo

b) zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną odpowiednio w ustawie

o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo

w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, albo

2) po nabyciu środka trwałego, o którym mowa w ust. 14:

a) nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub

b) zbył odpłatnie środek trwały

– jest obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu amortyzacyjnego od tego środka trwałego, albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego

Zasady przejściowe w 2017 r.

Mimo że ustawa wprowadzająca przepisy o amortyzacji jednorazowej do 100.000 zł obowiązuje od 12 sierpnia 2017 r., przepisy działają z mocą wsteczną i mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Możliwa jest zatem korekta dotychczasowych zasad prowadzonej amortyzacji i ujęcie w księgach odpisów tą metodą.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem12 sierpnia 2017 r., stosują przepisy zmienione do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 07-08-2017
  • data modyfikacji: 07-08-2017