Auto - amortyzacja - środki trwałe

05.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Auto - samochód - jak amortyzować pojazd

Różnice w amortyzacji pojazdu wynikać mogą z tego, czy nabycie dotyczyło samochodu osobowego, czy innego niż osobowy. Przede wszystkim należy pamiętać, że amortyzacji podlegać może wyłącznie samochód będący własnością (współwłasnością) podatnika lub nabyty na zasadzie leasingu finansowego.

W przypadku samochodu osobowego istnieje poważne ograniczenie dotyczące rozliczeń rat amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od aut osobowych od wartości początkowej przekraczającej kwotę 20.000 euro, przeliczonej po średnim kursie NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania. W przypadku takich pojazdów do kosztów odpis rat amortyzacyjnych obniża się w sposób proporcjonalny.

Raty amortyzacyjne samochodów osobowych o wartości początkowej niższej lub równej 20.000 euro oraz samochodów innych niż osobowe – zaliczać można do kosztów podatkowych w pełnym wymiarze.

Odpisy amortyzacyjne kształtują się w następujący sposób:

Odpisy amortyzacyjne od aut samochodowych

Samochodów wykorzystywanych krócej niż rok nie trzeba amortyzować. Całą wartość początkową pojazdu wprowadza się do kosztów uzyskania. W przypadku, gdyby okres używania przekroczył rok, podatnik ma obowiązek dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacji nie podlegają samochody traktowane przez podatnika jako towar firmy (np. przedsiębiorstwo zajmujące się handlem samochodami). Amortyzować należy samochody pokazowe, których podatnik nie przeznacza na sprzedaż (egzemplarz pokazowy). Moment zbycia takiego egzemplarza będzie datą rozliczenia kosztu nabycia w kosztach; w trakcie korzystania z pojazdu dla celów pokazowych stanowi on środek trwały wykorzystywany w działalności podatnika przez okres dłuższy niż rok. Modele pokazowe wykorzystywane przez okres krótszy niż rok – można rozliczyć w kosztach bezpośrednio.

Samochód osobowy – definicja

Od 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w definicji samochodu osobowego. Jest nim oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem

 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,
 • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

 • w dwóch pierwszych podpunktach powyżej stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 • w punkcie trzecim powyżej stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
PIT, CIT, samochód osobowy
2007-2010 2011-2012 2013

Jest nim pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

oznacza pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

oznacza pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
 • pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT.
 • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-4, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
   
 • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,

 

 • pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

- 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

- 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

- 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;”


Pojazdy specjalne – 2011-2012

Poz. Przeznaczenia pojazdów specjalnych
1

Agregat elektryczny/spawalniczy

2

Bankowóz

3

Do prac wiertniczych

4

Koparka, koparkospycharka

5

Ładowarka

6

Do oczyszczania dróg

7

Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych

8

Pomoc drogowa

9

Do zimowego utrzymania dróg

10

Żuraw samochodowy

11

Pogrzebowy

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 05-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015