Amortyzacja wartości - środki trwałe

12.10.2005 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych rządzi się swoimi własnymi zasadami.

Po pierwsze, dopuszczalna jest wyłącznie metoda liniowa amortyzacji, bez żadnych stawek podwyższonych, obniżonych, według stawek indywidualnych, ale wyłącznie na zasadach niżej opisanych. Po drugie, wartość początkową należy ustalać na zasadach dotyczących środków trwałych. Po trzecie, nie ma możliwości ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej, każdy zakup to zakup dodatkowej, nowej wartości niematerialnej i prawnej.

Podatnicy samodzielnie ustalają okres amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej. Minimalne okresy amortyzacji wynoszą:

Przedmiot amortyzacjiMin. okres amortyzacjiWyjątki

licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz od praw autorskich

24 m-ce

 

licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych

24 m-ce

podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy gdy  wynikający z umowy okres używania tych praw majątkowych jest krótszy niż 24 miesiące (można stosować okres indywidualny nie krótszy niż 24 miesiące, albo dokładnie okres wynikający z umowy)

poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych

36 m-ce

 

pozostałe wartości niematerialne i prawne

60 m-ce

 

Stawkę amortyzacji można ustalić następująco: 12 / okres amortyzacji w miesiącach x 100%.

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie będzie możliwa ich zmiana po rozpoczęciu amortyzacji.

Prawa spółdzielcze

Odpisów amortyzacyjnych od:

  • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego;
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować kwotę 988zł za m2, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.

Uwaga! Inwestycje w lokalu spółdzielczym

W przypadku dokonywania inwestycji we własnym lokalu spółdzielczym podatnikodrębnie amortyzuje spółdzielcze prawo do lokalu - jako wartość niematerialną i prawną, a odrębnie nakłady ulepszające - jako przyjętą do używania inwestycję w obcym środku trwałym. Biorąc pod uwagę korzystniejsze stawki amortyzacji w odniesieniu do inwestycji w obcych lokalach czy budynkach (10 lat), niż w odniesieniu do ulepszeń budynków czy lokali (nawet 40 czy 67 lat), inwestowanie w lokal spółdzielczy jest tańsze podatkowo.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 12-10-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015