Prezenty, premie, rabaty - reprezentacja i reklama

04.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Reprezentacja i reklama

Prezenty w firmie

Przekazanie prezentów odbywać się może w czterech formach:

  • przekazanie ich kontrahentom (jako forma promocji, pozyskiwania nowych klientów lub jako podziękowanie dla dotychczasowych, lojalnych kupujących),
  • przekazanie ich pracownikom,
  • sprzedaż premiowa lub gratisy,
  • reklama – prezent jako element promocji własnej marki (logo) firmy.

Każdą z form przekazywania nieodpłatnie towarów własnych lub prezentów rozlicza się w zakresie podatków inaczej.

Sprzedaż premiowa, gratisy dla kontrahentów

W przypadku sprzedaży premiowej kupujący oprócz nabywanego towaru otrzymuje dodatkową premię w postaci towaru lub kwoty pieniężnej, jako dodatkową gratyfikację za dokonany zakup określonego produktu. Premia może być związana nie tylko z zakupem jednego produktu, ale również osiągnięciem określonej wartości zakupów w danym czasie.

Sprzedaż premiową odróżnić należy od rabatu, jaki kupujący może uzyskać przy zakupach powyżej określonej wartości.

U nabywcy zwolnione z opodatkowania pozostaje wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie nie obejmuje jednak zakupów dokonanych przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Wówczas ich wartość stanowi dla nabywcy przychód z działalności. Jednakże nagrody w konkursach nie są już typowym przychodem przedsiębiorcy i rozliczane są odrębnie.

Podobnie zwolnienie obejmuje wartość nagród uzyskiwanych w związku konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – limit 760 zł obejmuje sprzedaż premiową i konkursy łącznie. Konkurs może być prowadzony przez przedsiębiorcę w związku z jego działalnością, a nagrodą mogą być produkty lub towary danego sklepu lub też towary nabyte specjalnie w celu organizacji konkursu.

Dodatkowo zwolniona z podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Dla sprzedawcy zarówno koszt konkursu, jak i organizacji sprzedaży premiowej stanowi koszt uzyskania przychodu. W przypadku rabatu – za przychód uznaje się kwoty należne po wyłączeniu wartości udzielonego rabatu. Nie ma przy tym znaczenia czy rabat będzie naliczany w chwili sprzedaży produktu czy też później. Korekta spowoduje odliczenie od wartości pierwotnie wykazanego przychodu – rabatowej kwoty.

W przypadkach, gdy wygrane i sprzedaż premiowa przekroczy limit 760 zł, do wygranych w konkursach będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o PIT, zgodnie z którym od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Od wygranych płatnik jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy albo wartości pieniężnych zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Natomiast w przypadku wygranych rzeczowych podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia - art. 41 ust. 7 PIT.

Podobnie do kosztów zaliczać należy premie pieniężne wypłacane kontrahentom w związku z osiągnięciem określonego limitu zakupów (por. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 07.01.2008 r. sygn. akt IP-PB3-423-381/07-4/KB). W przypadku przekazania im kart uprawniających do zniżek – przychodem przedsiębiorcy jest wartość, po jakiej dochodzi do ostatecznej sprzedaży produktu (po ujęciu wartości rabatu). Jeżeli karta uprawnia do wydania towaru za darmo – podatnik może rozliczyć w kosztach wartość, po jakiej nabył wydawany kontrahentowi towar.


Prezenty dla pracowników

Zasadą jest, że do kosztów uzyskania można zaliczać okolicznościowe prezenty dla pracowników. Zakłada się, że przekazywanie drobnych upominków stanowi element wynagrodzenia za wykonywane czynności i pozostaje w związku z uzyskiwanym przychodem. Niemniej jednak kosztu uzyskania nie stanowią prezenty lub świadczenia rzeczowe przekazywane pracownikom z ZFŚS. W ich przypadku do kosztów zalicza się wyłącznie odpis na ten fundusz.

U pracowników świadczenia rzeczowe oraz pieniężne z ZFŚS pozostają zwolnione z opodatkowania – zwolnieniu podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jeżeli pracownik otrzyma bony itp. karty – zwolnienie nie znajdzie w tym zakresie w ogóle zastosowania.

Wydatki refundacyjne stanowią świadczenie pieniężne i w tym zakresie podlegają również rozliczeniu w ramach limitu.

W przypadku prezentów pochodzących ze środków ZFŚS, pracodawca powinien uzależnić ich wartość od sytuacji finansowej i bytowej pracownika. Brak zapisów w regulaminie oraz różnicowania tych wypłat powoduje, że świadczenia przyznawane są nieprawidłowo.

W przypadku prezentów na rzecz byłych pracowników, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń - w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.


Reklama

Wydatki na reklamę przedsiębiorcy w całości można rozliczać w kosztach. Za wydatki uznaje się zarówno towary wytwarzane przez przedsiębiorcę, jak również nabyte produkty obce, na których przedsiębiorca reklamując własną markę – umieszcza swoje logo firmowe.

Wyjątkiem, który powszechnie nie jest uznawany za koszty uzyskania przychodów jest kupno alkoholu, nawet jeżeli na butelkach znalazłoby się logo przedsiębiorcy. Wydatki na alkohol powszechnie uznaje się za działania o wymiarze reprezentacyjnym.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015