Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wybór metody - przeliczanie kursów

08.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przychody w walutach

Wybór metody

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pełną księgowość (księgi rachunkowe) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość wyboru, którą z zasad rozliczeń różnic kursowych będą stosowali:

  • Zgodną z ustawą o PIT lub CIT lub też
  • Ustalaną na podstawie ustawy o rachunkowości.

Warunkiem stosowania metody przeliczania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości jest, by sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania (biegłych rewidentów). Po wyborze tej metody podatnicy mają obowiązek stosować ją przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Rezygnacja wymaga złożenia oświadczenia w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu powyżej wskazanych 3 lat.

Według metody rachunkowości zaliczać należy odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony.

W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych według rachunkowości podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali tę metodę, stosują nowo wybrane zasady.

W przypadku rezygnacji z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych, podatnicy:

  • zaliczają na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosowali tę metodę, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości;
  • od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosowali tę metodę, stosują zasady podatkowe, ustalając różnice kursowe od ostatniego dnia roku podatkowego stosowania metody rachunkowej.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzący pełnej księgowości nie dokonują wyboru na powyższych zasadach. Mają możliwość stosować rozliczenia różnic kursowych wyłącznie na podstawie ustawy o PIT.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-10-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015